סימן סז

(א)

(א) ויש לו לחזור כו'. וצ"ע דמאי שנא כשאומר(י)ם עכשיו מכשאמרה תחילה דנעשית אמת ויציב מדברי סופרים:

(ב)

(ב) ויש מי שאומר שמכ"ש כו'. וצ"ע דהא כתיבא את יום צאתך ואף שי"ל קשה לסמוך ע"ז במ"ע דאורייתא:


א) דברים טז, ג.