סימן סט

(א)

(א) שאין להפסיק כו'. ומהרי"א ס"ל כהרוקחא שבב"יב וכמ"ש בתרומת הדשןג שדברים אלו מגומגמים כו' וע"ש בטורד.


א) סי' שכא.

ב) סי' סו ד"ה כתבו התוספות.

ג) סי' יב. הובא בב"י שם.

ד) סי' סו.