סימן ע

(א)

(א) ואם רצו כו'. עי' סי' (י"ח) [י"ז]א ובסי' תכ"וב ובש"עג מבואר דאין לחלק בין וצונו לשאר ברכות ובלאה"נ כ"ש הואד:

(ב)

(ב) וכיון שצריך כו'. ואפשר בלאו האי טעמא אסור גם קודם ק"ש שהוא עיקר קבלת מלכות שמים ויש בה משום ואותי השלכת כו'ה:


א) סעיף ב בהג"ה. וראה לעיל סי' יז ס"ג.

ב) ע"ש במ"א בריש הסימן [דאי לאו הטעם שהם גרמו הפגם היו מברכות]. ועי' גם לקמן סי' רצו סי"ט.

ג) ראה מ"מ וציונים.

ד) ראה מ"מ וציונים.

ה) מלכים א יט, ד (ואותי השלכת אחרי גויך). ובמסכת ברכות י, ב: (אל תקרי גויך אלא גיאך) אמר הקב"ה לאחר שנתגאה זה קבל עליו מלכות שמים.