סימן עה

(א)

(א) ויש מתירין אם אינו מסתכל כו'. הרב רבינו יונהא ב"יב רמב"םג. וכן משמע בהדיא בגמראד מדלא משני הכא במאי עסקינן כשאינו מסתכל ולא רואה כלל ולק"מ ודו"ק. ולפ"ז צ"ע מ"ש רמ"אה ויש אומרים כו', פשיטא דלכ"ע אסור בלא ק"ש משום הסתכלות ואפי' במקומות המטונפותו:

(ב)

(ב) ויש אומרים דלפי סברא הראשונה כו'. צ"ע לפ"זז גם במקומות המגולים ליתסר כיון שיכול לבוא להרהור אם יסתכל שכל גוף אשה אינה ערוה אלא מהאי טעמא:

(ג)

(ג) אבל בתולות כו'. רא"שח לפ"ד הרר"יט צ"ל שמותר להסתכל בשער וברא"ש ריש פ"ב דקדושיןי לא משמע כן:

(ד)

(ד) ומכל מקום אין לו לשמוע כו'. עיין פרישהיא וש"ךיב וט"זיג שהפכו האיסור שם דלא כמ"איד וכן משמע בתוס' דף כ' ע"בטו ודו"ק היטב:


א) ברכות כה, ב ד"ה ערוה בעששית.

ב) ד"ה וכתב הרא"ש עוד, בשם הרב רבינו יונה.

ג) הלכות ק"ש פ"ג הט"ז.

ד) ברכות כד, א. וכן הוכיח בלחם משנה שם. באר היטב ס"ק ג. וראה גם שו"ת צמח צדק חאה"ע סי' קלט ס"ב (עה, ג) ובחי' ד, ד. העו"ב (ירות"ו) ח, קד.

ה) בסעיף א. ואם נפרש דבריו כשמסתכל א"כ צ"ע, דפשיטא דלכ"ע אסור כו'. ואם נפרש דבריו אף שאינו מסתכל (כסברא הראשונה) - ראה קו"א ס"ק ב. וראה העו"ב (ירות"ו) ח, קד.

ו) ראה חקרי הלכות ח"ו ל, א. העו"ב (ירות"ו) ח, קה.

ז) שאוסרים אפי' בלי הסתכלות (כסברא הראשונה) בפחות מטפח כיון שיכול לבוא להרהור כשיסתכל, אם ליתסר גם במקומות המגולים. וראה העו"ב (ירות"ו) ח, קה.

ח) ברכות פ"ג סי' לז.

ט) ברכות כה, ב ד"ה ערוה בעששית.

י) אולי צ"ל: דכתובות (סי' ג). ועי' בדרישה אבן העזר סי' סה ס"ק ב.

יא) יו"ד סי' א ס"ק לו.

יב) שם ס"ק לז.

יג) שם ס"ק יט.

יד) סי' פה ס"ק ב.

טו) ד"ה כדאשכחן בסיני.