סימן פ

(א)

(א) וכיון שאינו מתפלל י"ח כו'. והרא"שא שלא הזהיר ע"ז לשיטתיהב אזיל דסבירא ליה בסימן נ"בג שאפשר אחר התפלה יאמרם בברכותיה ע"ש ובטורד:

(ב)

(ב) אבל ק"ש וברכותיה כו'. כ"מ מפרי חדשה ותשובת רמ"או וכ"מ בהדיא ממ"שז ואם יראה לו כו' ומאי שנא ק"ש מברכותיה אדרבה כקורא בתורה הוא ומ"ע דאורייתא היא איך יבטלנה מחשש שלא נזכר בגמ' ושום פוסק וכן משמע מלשון מוטב וצ"ע:


א) בשו"ת כלל ד סי' א.

ב) רא"ש פ"ה דברכות סי' ו.

ג) לעיל שם סעיף א.

ד) סי' נב.

ה) סי' פ.

ו) סי' צח.

ז) בתשובת הרא"ש כלל ד סוף סי' א. וטור סי' פ.