סימן פא

(א)

(א) והוא שעדיין לא כו'. כ"מ מט"זא דשוה לגמרי ואי לא תימא הכי איזה שיעור יש לגדול דלא תני הכא בכ"מ:


א) ס"ק א.