סימן פג

(א)

(א) ומכל מקום אם יש לו מחיצות. ט"זא. ואי לא תימא הכי פליג על הרא"שב ואף גם זאת צ"ע ממ"ש הרא"שג גבי עביט ועיין ב"י סי' פ"זד בשם הרמב"םה וצ"ע:


א) ס"ק ב.

ב) ברכות פ"ג סי' נו.

ג) שם סי' נד.

ד) ד"ה גרף של רעי.

ה) הל' ק"ש פ"ג הי"ב.

2017 © כל הזכויות שמורות