סימן פה

(א)

(א) אפי' בלשון חול. ב"חא עולת תמידב עטרת זקניםג וגם הש"ך סי' קע"טד מודה הכא משום דשלום יוכיח שא"כ יש תפלה בב"ה שנאמרת בכל לשון ואין קדושה בתיבות ועי' פרש"י סנהדרין (צ"ו) [נ"ו]ה דכינוי דגבי ברכת השם הוא שאינן נמחקין דלא כרמב"ם בפירוש המשנה פ"ד דשבועותו וגבי קריעה הזכירו כינוי שם ואפ"ה קורע על שמות הנכרים כמ"ש בי"ד סי' ש"מ (סל"ו) [סל"ז]:

(ב)

(ב) כ"ש שמות המיוחדים כו'. וכ"מ מברכת המזון שנאמר בהז וברכת את ה' וכל ברכה שאין בה ה' כו'ח ואפ"ה נאמרת בכל לשוןט:

(ג)

(ג) כגון לענין שבועה כו'. עי' ש"ך סי' רל"זי ואף את"ל שהם ככינויים וכתרוצא דאביי בשבועות דף (ל"ד) [ל"ה]יא מכל מקום אף בכינויים היינו טעמא דשרי משום דצדיק נקרא כן (וצ"ע מגמרא שבועות שם) (משא"כ בשמות אלו):


א) סי' פד ד"ה מרחץ.

ב) סי' פה ס"ק ו.

ג) סי' פד ס"ק ג.

ד) יו"ד סי' קעט ס"ק יא.

ה) ע"א ד"ה ואליבא.

ו) משנה יג.

ז) דברים ח, י.

ח) כדלקמן רס"י ריד וש"נ.

ט) כדלקמן רס"י קפה וש"נ.

י) יו"ד סי' רלז ס"ק ב (מתשובת הריצב"א בשו"ת מהר"ם דפוס פראג סי' ו).

יא) ע"ב.