סימן רנה

(א)

(א) של קנים כו'. כןא דעת הרי"ףב ורמב"םג ור"ןד ומגיד משנהה, והמה הרבים נגד הרא"שו וטור. וכן דעת השו"ע שהביא סברא הראשונה בסתם וסברא הב' בלשון יש אומריםז. ואף שרש"י הוא מכריע ביניהםח, מכל מקום הכרעה שלישית היאט לפי דעת התוספות דף מ'י ובסוף פרק קמא דפסחיםיא, ועוד שלא הוזכרה סברא זויב בש"ע כלליג:


א) לכללות קו"א זה ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ו ע' קכט ואילך.

ב) סוף פ"א (ח, ב).

ג) פ"ג הכ"א.

ד) שם ד"ה גמ' מאי.

ה) שם.

ו) סוף פ"א.

ז) ראה גם לקמן סי' רעו סק"ה. סי' שמח סק"א. סי' שנ סק"א. וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל עג.

ח) ראה רש"י שם רע"ב ד"ה רב כהנא וד"ה גרעינין. ב"י סוף הסי'.

ט) ואינה מכרעת, כמבואר בשבת לט, א וש"נ.

י) ע"א ד"ה הלכה.

יא) כא, א ד"ה אין. וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל י.

יב) של רש"י.

יג) ראה גם לעיל סי' רנג קו"א סק"ב. סי' רנד קו"א סק"ב. וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל יא.