עד

עד הלכה למשה מסיני שיהיו התפילין נתפרין בגידי בהמה או חיה הטהוריםתקעט (לוקחים הגידין שיש בעקב בהמה או חיה שהן גידים לבניםתקפ ואם הם קשים מרככן באבנים עד שיהא עשוי כפשתן וטוין ושוזרין אותן) ויש מי שאומרתקפא שקבלה בידו מן הגאונים שמצוה לתפור בגידי שור לכתחלהתקפב וטוב לחוש לדבריותקפג:


תקעט) ברייתא שבת קח, א. טור ושו"ע סעיף מט.

תקפ) שמושא רבא הועתק ברא"ש סוף הל' תפילין.

תקפא) שמושא רבא הועתק ברא"ש סוף הל' תפילין.

תקפב) ס' התרומה סי' רי, לפי' הב"י ד"ה וכתוב בשמושא רבא.

תקפג) שו"ע סעיף מט.