סימן רס

(א)

(א) שהצפרנים כו'. מ"ש הט"זא שכן הוא בגילוח שערות הוא תמוה שהרי המלך מסתפר בכל יוםב וצ"ע:

(ב)

(ב) טוב שישאל כו'. באמת שאינו חיוב גמור כיון דקי"ל אוכל והולך ואח"כ מפריש אפילו לכתחלהג, וכן כתב בשו"ת כנסת יחזקאל סוף חלק אורח חייםד דמהאי טעמא אין נזהרין בזה עכשיו, אבל מכל מקום טוב ליזהר, שכבר נהגו כל ישראל מדורות הראשונים להפריש דוקא קודם אכילה שמא ישכח אח"כ, כמ"ש הרשב"ץ חלק ב' סי' רצ"[א]ה, וכן כתב מהרש"ל, עיין במ"ש בסימן תנ"זו וא"כ לכתחלה טוב ג"כ להזהירם על זה מהאי טעמא:


א) סוף ס"ק א.

ב) רמב"ם הל' מלכים פ"ב ה"ה.

ג) ביצה ט, א. טור ושו"ע יו"ד סי' שכג.

ד) סי' כג.

ה) שמדת חסידות להזהיר הנשים להפריש בע"ש.

ו) סעיף יב, שמדת חסידות שיהי' מן המוקף.