סימן רסז

(א)

(א) המתפלל כו'. לאפוקיא ההמון שמתפללין מבעוד יום כל השבוע, ואין חוזרים וקורין בלילה ב' פרשיות כמ"ש המג"א סימן רל"הב, ואפילו המחמירים לקרות ב' פרשיות על מטתם אוכלים מבעוד יום כמ"ש המג"א שם, משום דסומכים על דעת רש"יג, וטעמיה דרש"י מבואר בט"ז שם סק"ג. והיינו דוקא מי שרגיל לעולם להתכוין לצאת בקריאת שמע שעל מטתו לקרות ב' פרשיות, אבל המתפלל כל השבוע בצאת הכוכבים, שאינו מתכוון לצאת בקריאת שמע שעל המטה, אסור לאכול בערב שבת קודם קריאת שמע שבצאת הכוכבים מיד. ולזה נתכוין המג"א כאן. והוא הדין להותיקין שכתב המג"א שם שנוהגין לקרות בצאת הכוכבים כל השבוע, צריכים ליזהר ג"כ בערב שבת:


א) בא לבאר מ"ש המ"א סוף ס"ק ב: ועי' מה שכתבתי סי' רלה. ועכ"פ הנוהגים להתפלל ערבית בערב שבת מבעוד יום כו' אסורין להתחיל לאכול כו' (שנדחקו כל האחרונים בהבנת דבריו).

ב) ס"ק ב וס"ק ד.

ג) ברכות ב, א ד"ה עד סוף (ובקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא על מטתו יצא).