סימן רסח

(א)

(א) שלא קבע כו'. מה שהניח המג"אא כאן בצריך עיון תירץ בסימן תפ"זב ע"ש ובמה שכתבתי שםג:

(ב)

(ב) כולם ביחד כו'. לפי מ"ש הט"זד היחיד א"צ לעמוד, שהרי אין לו להתכוין לשם עדות. ואין כן דעת המטה משהה והמג"או כאן והשו"ע סי' רע"אז שהצריכוהו לעמוד. וכ"מ בב"י שםח בשם ארחות חייםט שלא הקפידו כל כך כו', משמע שמהראוי היה להקפיד לעמוד דוקא אע"פ שאין שם עדה שלמה, והכי נהוג עלמא:


א) ס"ק ה.

ב) ס"ק ב.

ג) סעיף ב.

ד) ס"ק ה.

ה) סי' תכט (שהיא ההלכה דלקמן בסוף הסעיף).

ו) ס"ק י.

ז) סעיף י, ולקמן שם סי"ט.

ח) ד"ה ואומר ויכולו.

ט) תפלת ערב שבת אות י.