סימן רעט

(א)

(א) איסטניס כו'. לפי הגהת הב"חא במרדכיב צריך לומר דאאסטניס קאיג שבודאי אינו סותר דברי עצמו תוך כדי דיבורד, וכן דעת רמ"אה לחלק בין איסטניס לאינו איסטניס, וכן דעת ט"זו שלא להקל באינו איסטניס, אבל על האיסטניס אין לו ראיה מנר ישן של נפטז דמיירי בסתם כל אדם, וכיון שדעת רמ"א וט"ז והמרדכי להחמיר באינו איסטניס עכ"פ אין להקל נגדם:


א) ד"ה ומ"ש שבנר.

ב) ביצה רמז תרמב שכתב "והמחמיר לא הפסיד", והב"ח הגיה "והמחמיר יחמיר והמיקל לא הפסיד".

ג) מה שכתב "והמיקל לא הפסיד".

ד) שהרי לפני כן כתב "ואין זה נכון כי כל השוטים יאמרו דאנינא דעתייהו".

ה) סעיף ב.

ו) סק"ג.

ז) המובא בשו"ע ס"ו, ולקמן שם ס"ז.