סימן רפה

(א)

(א) ובפעם ג' כו'. על כרחך צריך לומר כן לפי מה שכתבו הטור והאחרונים דנהגו כפירוש רש"יא בעטרות ודיבון, אם כן אינו יוצא בפירוש רש"י אלא אם כן קורא ג' פעמים במקרא באותם פסוקים שרש"י אינו מפרש שם מחמת פשיטותם, וכן בכל פסוק יש כמה וכמה תיבות שאין עליהם פירוש רש"י לפי שאינו צריך והאיך סתמו דיוצא בפירוש רש"י, אלא ודאי דמיירי שלומד פעם הג' עם פירוש רש"י דיוצא בו במקום פירוש התרגום במקומות הצריכים פירוש. וכן הבין גם כן רמ"מב שהביא המג"אג, דאם לא כן מאי אשמועינןד, וכי סלקא דעתך דסגי בפעם אחת מקרא ופעם אחת פירוש רש"י לחוד בלא מקרא וכי עדיף מתרגום, וכל שכן אם הוא טעות סופר וצ"ל ג' פעמים כו', וכן הוא בהדיא ברמ"מ עיין שם, וכן כתב בח"ה ח"ב פט"ו עיין שם:

[section_break]


א) ברכות ח רע"ב.

ב) שו"ת מהר"מ מינץ סי' פז בסופו.

ג) סק"ד.

ד) במ"ש: ומ"מ צריך לקרוא ב' פעמים מקרא.