סימן רפו

(א)

(א) וי"א שאפילו כו'. מ"ש המג"אא כאן צע"ג, דמדמי לה לאכילה, א"כ לפי דעת התוס'ב דסעודה קטנה שרי, עכ"פ יותר מחצי שעה קודם מנחה קטנהג למה אסרו כאן. ואם מדמי לה לסעודה גדולה, א"כ לא מהני קריאת השמש כמ"ש בסי' רל"בד. ואף שיש לחלק, מכל מקום עיקרא דמילתא תמוה מאד מאי אימשוכי שייך בתפלהה, בודאי לא ימשך בתפלתו כשש שעות, ואי חיישינן שיכוין הרבה בכח ב"דו לא ירגיש לקול השמש. ועוד קשה שהמג"א עצמו הזהיר בסי' תר"כ גבי יום הכיפורים, והתם עדיפא מקריאת השמש שהצבור ודאי לא ישכחו ויזכירו זה את זה יותר מהזכרת השמש. ועיין ברא"שז שהביא הירושלמיח לשיטת התוספותט, ומבואר שם דעיקר זמן תפלת מנחה הוא מנחה קטנה, ואפילו הכי לתלמודא דידן צריך להתפלל מנחה תחלהי, ע"ש במעדני מלךיא.

ומש"כ המג"א דאם אין שהות כו'יב, צע"ג דאישתמיטתיה דברי הירושלמי שהביא הרא"ש, דבכה"ג פשיטא דמנחה עדיפא דתדירה אף לדחות לגמרייג ע"ש:


א) ס"ק ג: כיון שצריך להתפלל מוסף צריך להקדים מנחה תחלה דעכ"פ זמנה היא וכמ"ש שם אם רוצה לאכול, וא"כ האידנא דסומכין על קריאת השמש לבית הכנסת אין צריך להתפלל עתה מנחה (וראה מה שפירשו דברי המ"א במחצית השקל, לבושי שרד ופרי מגדים).

ב) ט, ב ד"ה בתספורת. דעה הא' שברמ"א סי' רלב ס"ב.

ג) ראה ב"י שם ד"ה ומ"ש רבינו דלרבינו תם.

ד) רמ"א סעיף ב.

ה) שגבי אכילה אסרינן שם (ט, ב) מטעם דילמא אתי לאמשוכי.

ו) אוצ"ל: כרחב"ד [כרבי חנינא בן דוסא]. ראה ירושלמי ברכות פ"ה סוף ה"א. וראה לעיל סי' צח ס"א.

ז) ברכות פ"ד ס"ח (באופן השני שפירש את דברי הירושלמי כדברי התוס', שלא יסתור תלמודא דידן).

ח) ברכות פ"ד ה"א, שאם רוצים לילך לסעודה גדולה (בזמן מנחה גדולה) יתפללו תחלה מנחה ואח"כ מוסף.

ט) כח, א ד"ה הלכה (דעה הא' שבפנים כאן).

י) גם במנחה גדולה.

יא) אות ב.

יב) להתפלל שתיהן יתפלל מוסף, דמנחה יש לה תשלומין בערבית.

יג) ראה קו"א לסי' תלא סק"א ד"ה מה שכתב החק יעקב.