סימן תקה

(א)

(א) לאכלו ביו"ט משום נולד כו'. כןא כתב בהדיא בהגהות אשר"יב ור"ןג ובים של שלמה סי' א'ד. וכן משמע בגמראה קס"ד כו' דשרי במוקצה בנולד אסור כו' ולא אמרינן אוכלא דאפרת הוא. וכן כתב שם מהרש"או ע"ש. והטעם הוא כמו שכתב הר"ן כיון שאין דעתו לאכלה אין עליה תורת אוכל כלל, הילכך לא שייך לומר אוכלא דאפרת הוא והרי זה נולד גמור:


א) לכללות קו"א זה, ראה נימוקי יו"ט.

ב) פ"א סי' א. מאור זרוע הל' יו"ט סי' שכט.

ג) (א, א) ד"ה ואיכא.

ד) פ"א (בדעת עצמו שם).

ה) ב, א (לענין ביצה שנולדה מתרנגולת העומדת לגדל ביצים).

ו) בתוס' ד"ה אוכלא.