סימן תקכט

(א)

(א) ודורשין באגדה כו'. הנהא בגמרא סוף מגילהב איתא דורשין הלכות פסח בפסח, וכן הוא ריש פרק ב' דביצהג בעובדא דרבי אליעזרד. ומיהו היינו קודם סעודה כדאיתא שםה, אבל לאחר הסעודה אין לדרוש הלכות כמו שכתבו רש"לו ומג"אז, אלא דורשין באגדה מעניינו של יום כגון בפסח יציאת מצרים ובעצרת מתן תורה כמו שכתב המג"א ריש סי' תכ"טח ע"ש:

 


א) לכללות קו"א זה, ראה נימוקי יו"ט.

ב) לב, סוע"א.

ג) טו, ב.

ד) שהיה דורש בהל' יו"ט.

ה) בביצה. וראה לעיל סי' תכט ס"ד (שעכשיו אין נוהגין לדרוש הלכות בחג עצמו לפי שהכל כתוב בספר).

ו) פ"ב סי' ה.

ז) ריש הסימן.

ח) סק"א. ולעיל שם ס"ד.