סימן קפה

(א)

(א) שאי אפשר לה כו'. מהא שכתב הכרתי ופלתיב דדוקא בהסתר כו'ג. על כרחך הרמב"ןד ורשב"אה ור"ןו לא סבירא להו לחלק בהכיז, מדהביאו ראיה מפרק המדירח, דמיירי שכבר שימשה ומשום הכי אינה נאמנת באמתלא כמ"ש בדרישהט לפי דעת הטור ע"ש:


א) לכללות הקונטרס אחרון, ראה מ"מ וציונים. ביאורים והערות בקו"א הל' נדה. קו"א עם ביאור מדרכי הקונטרס. שו"ע הל' נדה עם ביאור קו"א.

ב) סוף ס"ק ב.

ג) שהבעל משמש עמה בהסתר (שהרי רוצה להסתיר עיבורה), או שאומרת האמתלא בבית דין קודם ששימש עימה, אבל לאחר ששימש עמה לא מועילה האמתלא.

ד) הובא בטור (ראה בהגהות והערות לטור השלם אות ד), שבלובשת בגדי נדה אין האמתלא מועלת. וכן נפסק כאן בשו"ע.

ה) בתורת הבית סוף שער ב (ח, א).

ו) כתובות (ט, ב) ד"ה אמרה.

ז) בין קודם ששימשה לאחר ששימשה.

ח) כתובות עב, א: משמשתו נדה היכי דמי כו' הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה כו' (אף דמיירי שכבר שימשה כו', וא"כ איך הוכיחו מכאן שאמתלא זו אינה מועלת).

ט) סוף ס"ק א. וראה סוגה בשושנים (מרגליות) ס"ב. דברי טעם סי' פג.