ספריית חב"ד ליובאוויטש

186

א) תורה נקראת "תורה אור"44, אור וגילוי. וזהו"ע אמירת פסוקי שופרות — פסוקים של תורה — שכדי שפעולת השופר תומשך ותתגלה למטה45, אומרים פסוקי תורה בענין השופר.

ב) הפעולה ע"י אמירת פסוקי שו­פרות היא למעלה מפעולת תקיעת ה­שופר עצמה46, דאע"פ שתק"ש היא מצוה דאורייתא, ואמירת הפסוקים רק דרבנן47 — מ"מ, מצד המעלה שבדברי תורה על קיום מצוה, יש עילוי בהפעולה שע"י אמירת פסוקי שופרות לגבי תקיעת שופר עצמה, וכמבואר בזה48, ש"אמיתית הגילוי שיהי' לעתיד במדריגה העליונה ביותר. . נמשך עתה בראש השנה באמירת (פסוקי) שופרות".

וענין זה נוגע ביחוד בשנה שיו"ט של ר"ה חל להיות בשבת [כבשנה זו*] — שאע"פ שאין תוקעין, מ"מ גם אז אומרים פסוקי שופרות, המשכת התגלות עליונה ביותר, בדוגמת "אמיתית48 הגילוי שיהי' לעתיד, במהרה בימינו אמן".

(משיחת יו"ד שבט תשמ"ו)


44) משלי ו, כג.

45) ראה גם סה"מ תרצ"ט ס"ע 27 ואילך. וב­מאמרי אדה"ז — תקס"ד (ע' ריז­ח) שאמירת פסוקים פועלת "קיום לדבר". ע"ש.

46) המשך תרס"ו שם (ע' תקמא).

47) ר"ה לד, ב. — ולהעיר מהשקו"ט בל' "אמר הקב"ה אמרו כו'" — ראה רמב"ן בהשגות לסהמ"צ שורש א ובקנאת סופרים שם (וראה רמב"ן עה"ת אמור (כג, כד) ובמפרשי רש"י שם). ריטב"א ר"ה טז, א. ועוד.

48) המשך תרס"ו שם (ע' תקמז).

48) המשך תרס"ו שם (ע' תקמז).


*) תש"נ — שנת הדפסת השיחה. המו"ל.