ו

וחי אחיך עמך

עיי"ע הצלת נפשות. לא תעמוד על דם רעך. מורידין.

ה: רבית פ (מצווין להחיות ישראל, ולא בן המומרת ולא הקראים).

ו: מדות יז-ח. נזקי גו"נ ח (אם גם מומר לתיאבון בכלל, ב' דעות).

וחי בהם

ב: שו קו"א א (לחלל שבת מספיקא). שכח, ב (ספק נפשות דוחה שבת). שכט, ג (אפי' כמה ספקות). שכט, ח (אין לו לסכן עצמו להציל חברו).

ו: נזקי גו"נ ז (ליכנס לסכנה ע"מ להציל חברו, ב' דעות).

עיי"ע פקוח נפש.