ז

זב

עיי"ע קרי.

א: פח, ב (קורא ק"ש ומתפלל).

ב: שא, י (יוצא בכיסו).

ג: תנז, כ (לאנסו או לרצונו. גם בן יום א' מטמא בז.).

ה: קפג, ב (אינו מטמא באונס).

זבה

עיי"ע נדה. טבילה (טבילת זבה).

ה: קפג הקדמה (דיני ז. גדולה וקטנה. סדר ספירה).

זוהר

א: א מהדו"ב, ג. א מהדו"ב, ז. ד, מהדו"ב, א. א מהדו"ק, ז. ג מהדו"ק, י. ד מהדו"ק, י. כה, ו. כה, ח. כה, כז. כז, ה. לב, סט. קב, ד. קח, ה. קסו, א. קצב, ז. פסקי הסדור תרה. תרטו. תריז. תרכח.

ה: ת"ת ב, ט.

עיי"ע קבלה.

זכירות

א: ס, ד (ז. בברכות ק"ש).

יציאת מצרים

א: מו, ט (בק"ש ובפסוד"ז). נח, א (פרשת ציצית). סו, יב (ברכת אמת ויציב). סז, א (ביום ובלילה מה"ת. סגי בפסוק או הלכה של יצי"מ או שירת הים). ע, א (נשים ועבדים). ע, ד (כשעסק בצ"צ ונפטר בזמן ק"ש). קו, ד.

עיי"ע מצרים. סדר של פסח (סיפור יצי"מ).

זכירת שבת

ב: רמב, י (שתהא זוכרו מא' בשבת).

זמני היום

עיי"ע חמץ (בדיקת חמץ, זמנה; ביעורו זמנו). לילה. ציצית (זמנה). קידוש (זמנו). קריאת שמע (זמנה). תפלה (זמנה). תפלין (זמנם).

א: א מהדו"ב, ח (עת רצון ויחודים עליונים למע' מז. ומאיר למטה בכל מקום בז. הראוי לו. ז. חצות וק"ש ותפלה ויו"ט שש"ג).

אשמורה

א: א מהדו"ב, ג (ראש א. חצות לילה. ראש א. שלישית). א מהדו"ק, ח (בסוף ג' שלישי הלילה הקב"ה זוכר החורבן). פסקי הסדור תרכח (ראש א. הא').

ראה גם לקמן אצל חצות.

בין השמשות

א: כט, א (תפלין). קלא, ד (נפילת אפים). פסקי הסדור תרטז ד"ה אין לברך (מתחלת השקיעה).

ב: רמח, ט (בכל רגע של בה"ש ס' שמא תחלת הלילה). רנא קו"א א ד"ה וגם (שליש או רביע שעה). רסא, א (מהלך ג' רבעי מיל ומ"ט אמות קודם צה"כ). רסא, ה (ג' רבעי מיל קודם צה"כ, וי"א קודם תחלת שקיעה). שלא, ה (התחלתו הילוך ג' מילין ורביע אחר התחלת שקיעה, כרבע שעה קודם צאה"כ. י"א שמתחלת שקיעה לילה). פסקי הסדור תתצט-ק (ביה"ש דר' יוסי ודר' יהודה, כשניהם לחומרא, בכניסת השבת כר' יהודה ובצאת השבת וק"ש ערבית כר' יוסי. משקיעה האמתית עד צאת ג' כוכבים בינונים בא"י בימים השוים שליש שעה). תתקא-ב (אין לסמוך על דעת ר"ת שביה"ש מתחיל ג' מיל ורביע אחר תחלת ש.).

ג: תנה, ה-ו (שאיבת מים שלנו). תפט, יב (לענין ספה"ע שמד"ס, ב' דעות).

ד: תרז, ב (וידוי). תרח, ב (ספק יום ספק לילה). תרח, ג (ג' רבעי מיל קודם הלילה).

עיי"ע שבת (בין השמשות).

חצות היום

א: עא, א. פט, א-ב.

ב: רמט קו"א ד ד"ה ועיין. רפא, א. רפה, ו. רפח, א. רצא, ג-ה. רצא קו"א א. רצו קו"א א.

ג: תלא קו"א א ד"ה ואף. תלו, ו. תלו, טו. תמד, ב. תמד, ה. תנח, א-ד. תסח, ה-ו. תסח, ט. תסח, יז-ט. תסט, ב. תסט, ד.

ד: תקכט, י. תקפב, יז. תקפג, ח. תקפד, ו. תריז, ה.

חצות היום, חצי שעה אחרי

א: פט, ב.

ב: רצא קו"א א בסופו.

ג: תנח, א.

חצות לילה

א: א מהדו"ב, ג (עת רצון). א מהדו"ב, ח (י"ב שעות אחר חצות היום. עת רצון למעלה, אף שהימים והלילות משתנים לפי האקלימים). ד, טז. מז, ט. פסקי הסדור תרה (עת רצון). תרכח (האמיתי).

ב: רפט, ג.

ג: תנה, ו. תעז, ו.

ד: תרלט, כ.

עיי"ע תקון חצות. ראה גם לעיל אצל אשמורה.

לילה

א: כט, א (זמן תפלין).ל, א (כנ"ל). ל, ה (התפלל ערבית מבעוד יום, או התפלל הצבור, אם נעשה זמן זה ל.). מז, ז (הולך אחר היום). עא, ב (מפלג מנחה לענין תפלה). קח, יג (עשאו ל. ע"י ערבית). קלא, ד (נפ"א).

ב: רסא קו"א ג ד"ה ולפי (תפלת ערבית מקרי קבלת עיצומו של יום). רסג קו"א ו (כנ"ל – עא, ב). רסז, ב-ג (כנ"ל ולסעודת שבת). שלא, ה.

ג: תנה, ה. תצה קו"א ג (מיום שלאחריו).

עיי"ע ציצית (לילה). תלמוד תורה (בלילה).

מנחה גדולה; קטנה

עיי"ע שבת (ערב שבת).

ב: רנא, ב (מ"ג ו' ומחצה. מ"ק ט' ומחצה). רנו, א (מ"ק ב' ומחצה קודם הלילה). רפו, ה. רפו קו"א א. רצא קו"א א.

מעת לעת

א: צג, א (כ"ד שעות). קיז, א (ס' ימים מהתקופה אינן מ"ל).

ב: רמח, א (ג"י קודם השבת). רמט, א (כ"ד שעות). של, ו (מנין הימים לענין יולדת אינן מ"ל). פסקי הסדור תתצט (כ"ד שעות).

ג: תמג, ד (כ"ד שעות). תמז, יז (טעם לפגם). תמז, יט (כבישה). תמז, כד-ז. תמז, לא. תמז, מב. תמז, נא. תנא, לא. תנא, מג. תנא, ס-סג. תנא, עב-ג. תנג, כו. תנט, י. תסא, יב. תסו, ב. תסז, כט. תסז, מ-מא. תסז, מז. תסז, סג. תעג, כט.

ד: תצח, טז (עוף שנדרס). תקכז, יב (כבישה). תריז, ה (מנין הימים לענין יולדת). תרמח, כה (כבישה).

ה: לב, ח (ריסוק אברים). קפח, כא (שריית פושרים בדם נדה).

עיי"ע טומאה (טומאת מעת לעת).

מקצת היום ככולו

א: לח, ה (באבלות יום ב'). נג, יג (י"ג שנה ויום א').

ג: תצג, ה-ו.

ה: ת"ת א קו"א א ד"ה והנה (בז' ימי נדה, רק ביום הראשון ולא בסוף).

מקצת שנה ככולה

ה: ת"ת א קו"א א ד"ה והנה (בתחלת שני ערלה, ל' יום חשוב שנה, ולא בסוף. איל בן שתים סגי בשנה ול' יום, ובן שנה סגי בח' יום).

נץ החמה

א: לח, ה. נח, ד-ה. נח, ט. ע, א. פט, א. פט, ט. צ, י. פסקי הסדור תרכא ד"ה זמן.

ב: פסקי הסדור תתקב.

ג: תמג, ד. תסח, טז. תפח, ג.

ד: תקפח, א.

ה: קפד, ז-יב. קפד, יט. קפד, כב. קפט, צז. ת"ת ג קו"א א. ת"ת ד קו"א ב.

ו: שאלה ושכירות י.

נשף

ב: פסקי הסדור תתק (זמן ביה"ש. במ"ח של חדשי חמה פוחת מעט מתשרי, ובטבת עודף, באדר חוזר ופוחת, ובניסן בשווה עם תשרי).

עונה

ה: קפד, ז-יב (יום או לילה, מנה"ח ועד שקיעה, בכל תקופות השנה). קפד קו"א ג (הוכחות דלא אזלינן בתר י"ב שעות).

עיי"ע אישות (עונה). נדה (עונה בינונית).

עלות השחר

א: א מהדו"ב, ד. ד, מהדו"ק יד. יח, ו-ז. ל, א. מז, ז. נח, ב. נח, ו-ט. ע, ה. פט, א (אור הנוצץ במזרח. ד' מילין קודם נה"ח. האיר כל פני המזרח). פט, ג-ט. צד, ה. קנו, יז. פסקי הסדור תרה. תרט.

ב: פסקי הסדור תתקא (בעת עה"ש הרקיע מלא כוכבים).

ג: תנה, ג. תנט, י. תעא, ד. תפח, ג. תפט, ג. פסקי הסדור תסט (במדינות אלו, מח"י אייר ע"ד י"ז בתמוז, בחצות).

ד: תקיג, יא. תקפח, א-ב (זמן תק"ש. אין הכל בקיאין). תרב, ג. תרד, ד-ה (התחלת יו"ט בערב יוה"כ). תרלט, כו.

פלג מנחה

א: עא, ב. עב, ב.

ב: רסא, ה (שעה ורביע זמניות קודם הלילה, וי"א קודם תחלת שקיעה. אחרי פ"מ מועלת קבלת שבת). רסג, ו (שעה ורביע זמניות קודם הלילה). רסג, כא-ב. רסג קו"א ו. רסז, ב-ג. רצג, ב. רצג קו"א א. רצט, י.

ג: תפט, יב (לרבי יהודה כלילה לערבית. ולענין ספה"ע, ב' דעות). תפט, טו.

ד: תרח, ז.

צאת הכוכבים

א: יח, ח. ל, ב. ל, ד. פט, א. צ, י.

ב: רמט, יב-ג. רנא קו"א א. רסא, א (ג' כ. בינונים). רסא, ה (ד' מיל אחרי תחלת שקיעה, וי"א בזמן תחלת שקיעה). רסז, ב-ד. רסז קו"א א. רצא קו"א א. רצג, א (ביציאת השבת – ג' כ. קטנים רצופים. ביום המעונן). רצג, ב. רצג קו"א א. פסקי הסדור תתצט (ג' כ. בינונים, שליש שעה אחר שקיעה האמתית בימים השוים בא"י, כשהרקיע בטהרתו לזכי הראות).

ג: תלא, ה-יא. תלא קו"א א. תפח, ג. תפט, יב-ג. תצא, ג. תצד, ב.

ד: תקפח, א. תרד, ה. תריא, ז. תרכג, ב. תרכג, ח. תרכד, ב. תרלט, כ.

ו: שאלה ושכירות י.

שעה עשירית

ב: רמט, ז-ט. רצא, ד.

ג: תמד, ד. תעא, א (תחלת ש"ע – תחלת רביע היום האחרון). תעא, ג-ד. תעא, ח. תעא, יד.

ד: תקכט, ב.

שעות זמניות

א: פט, א (מעלות השחר עד צאה"כ). פסקי הסדור תרכא ד"ה זמן (מנה"ח).

ג: תמג, ד (מנה"ח ועד שקה"ח).

ה: קפד קו"א ג (לענין ק"ש וחמץ).

ראה גם לעיל אצל פלג המנחה. עיי"ע קריאת שמע (זמנה).

שעות שוות

ה: קפד קו"א ג (לענין תקופות. יום הוא מו' שעות קודם חצות עד ו' שעות אחר חצות, וכן בלילה).

שקיעת החמה

א: עב, ב. קכט, א. קפח, יז. פסקי הסדור תרטז ד"ה אין לברך (תחלת הש. היא תחלת ביה"ש). תריט ד"ה אין.

ב: רסא, ה (תחלת ש. ד' מיל קודם צה"כ, וי"א שאז הוא גם צה"כ). שלא, ה (תחלת ש.). פסקי הסדור תתצט (ש. הנראית – סלוק האור מראשי האילנות, בארץ מישור. ש. האמתית – כעבור 4 דקות, בעת סלוק האור מראשי ההרים הגבוהים שבא"י. אז תחלת ביה"ש). תתקא-ב (אין לסמוך על דעת ר"ת שביה"ש מתחיל ג' מיל ורביע אחר תחלת ש.).

ד: תרח, ג (תחלת ש. הוא ג' מילין ורביע קודם ביה"ש). תרכג, ב (כשהחמה בראש האילנות קרוב להתחלת ש.).

זריזות

א: א מהדו"ב, ד-ו. א מהדו"ק, א. ב מהדו"ק, ח (מביא לידי קדושה). ח, א. כד, א. לב, טו. נב, ב.

ב: רמב, ו. שכח, ב. שכח, יד. שכט, א. שלד, א.

ג: תנג, כו. תנה, א (אין אנו בחזקת ז. כ"כ).

ד: תקכז, ח.

ה: א, ב (ממנים שוחטים ז.). א, ו. יח, ט. כג, ד (כנ"ל). ת"ת א, ז. ד, יט.

זריזים מקדימים למצוה

א: צד, ה (אין חוששין כשמתכוין לקיים המצוה מן המובחר). קלא, ה. קנו, יז (אין צריך להקדים יותר מעמוד השחר).

ג: תלא קו"א א ד"ה ואף (הטעם שתיקנו כן רק בבדיקת חמץ).

ד: תקפד, ט.

עיי"ע מצוות (מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה).