ב

ב אפילו פת גמורה אם אינו אוכל אלא פחות מכביצה בלא קליפתהכח יש להסתפקכט אם צריך נטילת ידים לפיל שפחות מכביצה אינו נקרא אוכל לענין טומאת אוכליןלא שמפני זה אינו מטמא משקים ואוכלים אחרים שנגעו בו שנאמרלב מכל האוכל אשר יאכל וגו' וחכמים לא הצריכו נטילת ידים בחולין משום סרך תרומה אלא באכילה ולא בנגיעהלג ופחות מכביצה כיון שאינו נקרא אוכל לענין טומאה אין אכילתו חשובה אכילה לענין נטילת ידים לפיכך יטול ידיו ולא יברךלד ואפילו אוכל כל שהוא צריך נטילת ידים בלא ברכהלה.

אבל אם אוכל כביצה אפילו מפירורין דקין יברך על נטילת ידיםלו שאף שאינן מצטרפין לכביצה לטומאת אוכליןלז מכל מקום כיון שאוכל ומכניס לתוך מעיו שיעור הנקרא אוכל אף לענין טומאת אוכלין אכילתו חשובה אכילה לענין נטילת ידים אבל אם אוחז חתיכה גדולה שיש בה כביצה ויותר ואוכל ממנה פחות מכביצה יטול בלא ברכה הואיל ואינו אוכל כשיעור הנקרא אוכל לענין טומאת אוכלין:


כח) עירובין פג, א (כחכמים). רמב"ם הל' טומאת אוכלין פ"ד ה"א.

כט) רוקח סי' שכח. שו"ע ס"ב.

ל) ב"י ד"ה כתב הרוקח. מטה יהודה ס"ק ג. וראה בדי השלחן סי' לו ס"ק ד. חקרי הלכות ח"ז לב, א.

לא) יומא פ, א.

לב) ויקרא יא, לד. תורת כהנים שם. פרש"י שם (וראה רש"י פסחים לג, ב ד"ה בכביצה). רמב"ם שם.

לג) חגיגה יח, ב. רש"י חולין קז, ב ד"ה דטריד. טור ושו"ע שם.

לד) רוקח ושו"ע שם. וכ"ה בסדר נט"י לסעודה סי"ח, ושם: והשיעור לצרף לכביצה שיאכל כל כזית בכדי אכילת פרס, וש"נ.

לה) דברי חמודות חולין פ"ח אות עב. מ"א ס"ק ד. אליה זוטא ורבה ס"ק ג.

לו) שו"ע סי' קסח ס"י (ולקמן סי' קסח סי"ט) לענין המוציא (ובהמ"ז) וה"ה לענין נטילת ידים דחד דינא הוא. וראה תהלה לדוד ס"ק א.

לז) טהרות פ"ג מ"ב. רמב"ם הל' טומאת אוכלין פ"ט ה"ח.