קפט נוסח ברכה רביעית ודיניה ובו ח' סעיפים:

א

א ברכה רביעית פותחת בברוךא שאינה כסמוכה לחברתהב לפי שאינה מכלל ברכת המזון אלא אח"כ ניתוספהג כשנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ברכת הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורהד וקבעוה בברכת המזון שכולה הודאהה וסמכוה אצל בונה ירושלים לפי שכשנחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל ואין עתידה לחזור עד שיבא בן דודו.

וצריך לומר בה ג' מלכיות אחת שלה ושתים בשביל ברכת הארץ ובונה ירושלים שלא הזכיר בהן מלכות ואע"פ שהן סמוכות לברכת הזן שיש בה מלכות מכל מקום כיון שהזכיר מלכות בית דוד בבונה ירושלים אין דרך ארץ שלא יזכיר ג"כ מלכות שמים בה אלא שלא רצו להזכיר מלכות שמים אצל מלכות בית דודז לכך תקנו להזכיר כנגדה מלכות בהטוב והמטיב ואגב שתיקנו מלכות כנגד בונה ירושלים תיקנו גם כן כנגד ברכת הארץח ואלו הן ג' מלכות מלך העולם אבינו מלכנו המלך הטובט.

ובמדרשי אמרו שצריך לומר בה ג' הטבות וג' גמולות ואלו הן ג' הטבות הטוב א' והמטיב ב' הוא הטיב מטיב יטיב לנו ג' שהן נחשבין כאחת זה מנהג העולםיא ויש שהיו נוהגים לומר הוא הטיב לנו הוא מטיב לנו הוא יטיב לנויב כדרך שאומרים השלש גמולות שהן הוא גמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו:

ב

ב אע"פ שהיא ברכה ארוכה אינה חותמת בברוךיג מפני שמתחלה תיקנוה במטבע קצר בא"י אמ"ה הטוב והמטיב בלבד ואח"כ הוסיפו בה כל הדברים הללויד:

ג

ג אין לומר אל שבכל יום ויוםטו אלא אל בכל יוםטז ויותר נכון שלא לומר כלל מלת אל שהרי כבר אמר האל אבינו ועוד שאם בא ליחס הטבה לשם אל היה לו לומר המלך האל הטוב והמטיביז:

ד

ד כשיש נכרי בבית נוהגים לומר כולנו יחד בני ברית להוציא הנכרי מכלל הברכהיח שאסור לברך הנכרים שנאמריט ולא תחנם ויותר נכון לומר בני ברית כולנו יחד שלא יהיה בכלל הברכה אפילו רגע כשאומר כולנו יחד קודם שמסיים בני בריתכ.

ונשים ועבדים בני ברית הםכא כמ"שכב טפכם נשיכם וגו' לעברך בברית וגו'.

(וכן המומר בכלל בני ברית הואכג שאע"פ שחטא ישראל הואכד ולכן כשמומר בבית אין לומר כולנו יחד בני ברית כדי להוציאו מכלל הברכה):

ה

ה בברכת (המזון) בעל הבית מסיים ונאמר אמן שאין יכול לגזור אומר ואמרו אמן משא"כ בברכת עושה שלום במרומיו שהוא שבח של הקב"ה וכל ישראל מצווין אומר ואמרו אמןכה (ואף אם מברך לעצמו אומר כן להמלאכים השומרים אותוכו):

ו

ו כל המברך את ישראל מצוה לענות אחריו אמןכז ולכן יש לענות אמן אחר הרחמןכח.

ויאמר מאת ה'כט כלשון הפסוקל ישא ברכה מאת ה' וגו':

ז

ז נוהגים לומר בשבת ויום טוב וראש חודש מגדוללא כמו שכתוב בשמואללב ובחול מגדיל כמו שכתוב בתהליםלג וסימןלד חדש ושבת קרא מקראלה ר"ל כמ"ש בנביאים.

ויש מפקפקיםלו במה שאומרים הרחמן בכמה גוונים שהוא הפסק בין ברכת המזון לשתיית הכוס ויש מיישביןלז שכיון שנהגו בהם נעשו כאלו הם מטופס הברכה ואינם חשובים הפסקלח:

ח

ח בבית האבל מוסיפים בברכה רביעית מעין המאורעלט כל שבעה כמ"ש בי"ד סי' שע"טמ בין האבל עצמומא שמברך בין אחרים שאוכלים עמו ומברכים בזימון ואין חוששין בבית האבל לומר ג' הטבות וג' גמולות שאינן נזכרים בתלמודמב אלא כשמגיע להמלך הטוב אומרים החי הטוב והמטיב אל אמת דיין אמת שופט בצדק לוקח נפשות במשפט שליט בעולמו לעשות בו כרצונו כי כל דרכיו משפט ואנחנו עמו ועבדיו ובכל אנו חייבים להודות לו ולברכו גודר פרצות בישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו ומעל אבל זה לחיים ולשלום הרחמן וכו'מג:


א) ברכות מו, ב.

ב) עי' לעיל סי' מז ס"ה וש"נ.

ג) רש"י שם ד"ה הטוב. תוס' שם ד"ה והטוב. טור. ט"ז ס"ק א.

ד) ברכות מח, ב.

ה) רא"ש ברכות פ"ז סי' כב.

ו) רא"ש שם בשם הירושלמי.

ז) כדלעיל סי' קפח ס"ג וש"נ.

ח) גמרא שם מט, א. טור. ט"ז שם.

ט) רש"י שם ד"ה שתי וד"ה לבד מדידה. רבינו יונה שם ד"ה רב פפא. טור ושו"ע ס"א.

י) הובא ברבינו יונה וברא"ש שם. שבלי הלקט סוף סי' קנז בשם רבינו שמחה שמצא במדרש.

יא) רש"ל בביאורו לטור. מ"א ס"ק א.

יב) טור בשם הרא"ש ושו"ע שם (וכ"כ בסידור).

יג) עי' לעיל סי' סח ס"א וש"נ.

יד) תוס' שם מו, ב ד"ה והטוב. רא"ש שם. הרב רבינו יונה שם ד"ה ובכאן. טור. ט"ז שם.

טו) כל בו (הובא במ"א ס"ק א).

טז) של"ה שער האותיות קדושה (פב, ב ד"ה כתבו הפוסקים). ב"ח ד"ה כתב הכל בו.

יז) ט"ז ס"ק ב (וכ"כ בסידור וגם נקוד אחר בכל יום ויום כי הכל דבור א' הטוב ומטיב לכל בכל יום ואח"כ מתחיל ענין אחר הוא הטיב כו').

יח) כל בו סי' כה (כג, ג). מטה משה סי' שלה.

יט) דברים ז, ב. וראה ע"ז כ, רע"א.

כ) ט"ז יו"ד סי' רלב ס"ק יד. מ"א ס"ק א. וכ"ה בסידור.

כא) גיטין כג, ב. רש"י שם ד"ה אף שלוחכם - לענין עבדים. מ"א שם - אף לענין נשים, שגם הן נזכרות בפסוק וגם הן כשרות להיות שליח. ועי' לעיל סי' קפז ס"ז.

כב) דברים כט, י-יא.

כג) אבן העוזר. תשובת יד אליהו סי' פג. הובא בבאר היטב ס"ק א.

כד) סנהדרין מד, א. וראה גם לעיל סי' נה סי"ד. לקמן סי' תמח סכ"ו. הל' רבית סע"ז. וראה מ"מ וציונים. חקרי הלכות ח"א יב, א. ח"ח כד, א.

כה) מ"א שם.

כו) מטה משה סי' קנד בשם רבי יהודה החסיד. מ"א סי' סו ס"ק ז. ראה לעיל סי' ג מהדו"ק ס"א.

כז) ראה לקמן סי' רטו ס"ב.

כח) כל בו סי' צט בשם הגאונים. מ"א שם. סי' רטו ס"ק ג בשם המדרש. ופירושו ראה לעיל סי' קכד ס"ט. ראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 22: אין עונין אמן אחר יחסרנו. וראה אג"ק ח"ז ע' רכח.

כט) ונשא ברכה מאת ה'. שיירי כנסת הגדולה הגהות הטור אות ח. מ"א שם. וכ"ה בסידור.

ל) תהלים כד, ה.

לא) אבודרהם בסדר ברכת המזון (שבת). מטה משה סי' שנא. כנסת הגדולה הגהות הטור (גם ראש חודש). מ"א שם. ושם נתבארו הטעמים. וכ"ה בסידור.

לב) ש"ב כב, נא.

לג) תהלים יח, נא.

לד) מטה משה וכנסת הגדולה שם.

לה) ישעי' א, יג.

לו) טור בשם אחיו הר' יחיאל.

לז) הטור בעצמו. וראה לעיל סי' קפח ס"ד וש"נ.

לח) ראה שער הכולל פי"ד ס"ק ח. קובץ יגדי"ת (נ. י.) חנ"ב ע' קעז. חנ"ג ע' רלז.

לט) ברכות מו, ב. טור ושו"ע ס"ב. ובסידור נשמטה הוספה זו. וראה אליה רבה ס"ק ג.

מ) סעיף א.

מא) מ"א ס"ק ב.

מב) כן הוא בנוסח הרמב"ם והר"ד אבודרהם והכלבו עי' ב"י ד"ה ובבית האבל דלא כש"ך ביו"ד שם ס"ק א-ב.

מג) דיוקי הנוסח ראה מ"מ וציונים.