קצג אם מצטרפין לזימון אם לאו ובו ב' סעיפים:

א

א שנים שאכלו כאחת אם נקבעו בקביעות המועלת לצרף לזימון בשלשהא אע"פ ששנים אין ראוים לזימוןב ולכן צריך כל אחד לברך לעצמו לכתחלהג מכל מקום אם אחד יודע לברך והשני אינו יודע מברך היודע ומוציא מי שאינו יודעד.

וצריך לכויןה מלה במלה לכל מה שיאמר המברךו והמברך צריך לכוין להוציאו ידי חובתוז.

ואם צריך שיהיה העם הארץ מבין בלשון הקודש נתבאר בסימן קפ"הח:

ב

ב איזו היא קביעות המצטרפת לזימון כשהסיבוט על המטות או שישבו בשולחן אחד או בלא שולחן במפה אחת בזמן הזה שאין לנו הסיבהי או שקבעו [חסריא]:


א) שדוקא כשנקבעו יחד (כמבואר לקמן ס"ב) יכולים לזמן בשלשה. תוס' ברכות מב, א ד"ה הסבו. רבינו יונה רפ"ז דברכות ד"ה שלשה. רא"ש ברכות פ"ז ס"א. מ"א ס"ק ח, וכדלקמן ס"ב.

ב) כדלעיל סי' קצב ס"א וש"נ.

ג) אבל בדיעבד יצאו י"ח כדלעיל סי' קסז סי"ז וש"נ.

ד) ברכות מה, ב. טור ושו"ע ס"א. וראה לקמן סי' ריג ס"ב שיש לעשות כן לכתחלה. וראה גם לעיל סי' קפה ס"ד. סי' קפו ס"ד. לקמן סי' קצז ס"ו. ולענין אינו בקי בברכת המצות עי' לעיל סי' ח סי"א. ולענין אינו בקי בחזרת הש"ץ עי' לעיל רס"י קכד.

ה) מרדכי ברכות רמז קנח. בשם מהר"ם בברכות מהר"ם.

ו) טור ושו"ע ס"א. וכ"ה לקמן סי' ריג ס"ד - בכל הברכות, וש"נ.

ז) ברכות מהר"ם ומרדכי שם. רמ"א ס"א. וראה לקמן שם בכל הברכות שמדרבנן, שי"א שהוא רק לכתחלה.

ח) סעיף א.

ט) ברכות מב, ב גבי תלמידי דרב, שמשם למדו (התוס' שם ע"א ד"ה הסבו) שגם בברכת המזון צריך הסיבה לזימון (כדלעיל ס"א וש"נ).

י) עי' סי' קסז סט"ז - לענין ברכת המוציא, וש"נ.

יא) בהמשך הסימן (שחסר לפנינו) נתבאר א) שצריך לשמוע ברכת הזימון עד הזן את הכל. ומצויין לכאן לעיל סי' קפג סוף ס"י. לקמן סי' קצד ס"ב-ג. סי' קצה ס"ד. סי' קצז ס"ה. סי' קצט ס"י. סי' ר ס"א. ב) דין פרח זימון. ומצויין לכאן לקמן סי' ר ס"ב. ג) שצריך לחזר אחר זימון. ומצויין לכאן לקמן סי' קצז סוף ס"א.