קצד שלשה שאכלו כאחד ונפרדו לענין הזימון ומה דינן ובו ג' סעיפים:

א

א שלשה שאכלו כאחת ושכחו ובירך כל אחד לעצמו בטל מהם הזימון ואין יכולים לחזור ולזמן שאין זימון למפרעא וכן אם בירכו שנים מהם אין השלישי יכול לזמן עמהםב אבל אם אחד מהם שכח ובירך לעצמו יכולים השנים האחרים לזמן עמוג ויכול לענות ברוך שאכלנו אף על פי שלא אכל כלום אחר שבירך ברכת המזון מפני שכבר נצטרף עמהם באכילתו קודם שבירך ברכת המזון ואף על פי שכבר בירך אחר אכילתו אין בכך כלום להאומרים שאם שנים אכלו פת השלישי מצטרף עמהם לזימון אפילו לא אכל עמהם פת אלא ירק ולא נתחייב בברכת המזון כללד כמ"ש בסימן קצ"זה.

ואף על פי שהאוכל ירק ומברך אחריו ברכה אחרונה שוב אינו מצטרף לזימון מפני שכבר נסתלק מהםו מכל מקום כאן שאכל פת ונקבע עמהם לא נסתלק מהם בברכתו לעצמו לענין שלא יוכלו האחרים לזמן עמו.

ואפי' להאומרים שאין מצטרף לג' אלא א"כ אכל כזית פת ויש לחוש לדבריהם לכתחלה כמו שיתבאר שם מכל מקום כאן הרי כבר אכל פת עמהם ונצטרף עמהם לזימוןז אלא שמפני שכבר בירך לעצמו בטל הזימון ממנו מפני שאין זימון למפרעח ולכן לא בטל אלא ממנו אבל לא מהאחרים שלא בירכו עדיין לפיכך הם יוצאים ידי זימון אבל הוא אינו יוצא.

ואם האחד לא בירך לעצמו אלא זימן עם שנים אחרים אינו מצטרף עם השנים שאכלו עמו ואין יכולים לזמןט עמוי:

ב

ב שלשה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק קוראים אותו ומודיעים לו שרוצים לזמן כדי שיכוין ויצטרף עמהם ויענה עמהם ברכת זימון ויוצאים ידי חובתםיא וגם הוא יוצא ידי חובתויב אע"פ שאינו בא ויושב עמהם אלא שעומד לפני הפתחיג רק שישמעיד עד סיום ברכת הזן כמ"ש בסי' קצ"גטו.

במה דברים אמורים בשלשה אבל בעשרה כיון שצריכים להזכיר את השם אינן מצטרפין עד שיבא וישב עמהם שבפחות מעשרה שיושבים ביחד אין דרך ארץ להזכיר את השםטז:

ג

ג שלשה שאכלו כאחת ואין אחד מהם יודע כל ברכת המזון אלא אחד יודע ברכה ראשונה ואחד השניה ואחד השלישית מחוייבים בזימון וכל אחד יברך הברכה שיודע והשנים שומעים ויוצאים ידי חובתםיז והיודע ברכה ראשונה הוא מזמן ואומר נברך שאכלנו משלו ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו אם הוא יודע והם אינם יודעים לענותיח.

ואם הוא אינו יודע אע"פ שאחד מהם יודע אין מזמנים כלל שאי אפשר להם לחלק ברכת הזימון וברכת הזן לשנים לפי שהעיקר כהאומרים שנברך אינה ברכה בפני עצמה כלליט כמ"ש בסי' קצ"גכ אלא מברכים בלא זימוןכא וה"ה אם הם ב' ואחד מהם יודע ב' ברכות ואחד השלישיתכב.

אבל אם כל המסובים אינם יודעים איזו ברכה משלש ברכות של תורה לא יברכו כלל מה שיודעים כי שלשתן מעכבות זו את זוכג אבל ברכה רביעית שהיא מדברי סופרים אע"פ שכולם אין יודעים אותה אינה מעכבת ג' ברכות של תורהכד.

ובג' ברכות הללו אם אחד יודע חצי הברכה ואחד חצי השניה אין ברכה אחת מתחלקת לשנים והיא מעכבת את שאר הברכותכה.

ויש אומרים שג' ברכות של ברכת המזון אין מעכבות זו את זוכו ויש לחוש לדבריהם להחמיר בשל תורהכז:


א) ברכות מה ע"ב. טור ושו"ע ס"א.

ב) רא"ש ברכות פ"ז סי' כח. ורשב"א ברכות נ, א ד"ה אינהו. טור ושו"ע שם.

ג) ברכות נ, א. טור ושו"ע שם.

ד) רא"ש שם. טור ומ"א ס"ק א.

ה) סעיף ב.

ו) מ"א סי' קצז ס"ק ד בשם האגודה. לקמן שם ס"ד.

ז) מ"א ס"ק א.

ח) ברכות נ, א. טור ושו"ע שם.

ט) מימרא דרבא שם נ, א. טור ושו"ע סי' קצג ס"ו. רמ"א ס"א. וראה מ"מ וציונים.

י) אלא אם כן יצטרף אחר עמהם (לבוש ס"א).

יא) ברכות מה, ב. טור ושו"ע ס"ב. ואם אינו עונה עמהם ראה לקמן סי' ר ס"א.

יב) רמב"ם הל' ברכות פ"ה הי"ג. מ"א ס"ק ב.

יג) רשב"א שם ד"ה אמר בשם רב האי גאון (אוצר הגאונים שם). הובא בב"י ד"ה וכתב הרשב"א. מ"א שם.

יד) משא"כ בחרש ואילם, כדלקמן סי' קצט ס"י וש"נ.

טו) סיום סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה לקמן סי' ר ס"א וש"נ.

טז) גמרא שם. טור ושו"ע שם. לבוש ס"ב.

יז) ברייתא שם מו א. לפירוש התוס' שם ד"ה ולמאן. ורי"ף ורא"ש ברכות פ"ז סי"א. ורבינו יונה שם ד"ה לימא. ורשב"א שם ד"ה עד היכן בשם רב האי גאון (אוצר הגאונים שם). טור ושו"ע ס"ג.

יח) מ"א ס"ק ג.

יט) רב ששת ברכות מו, א. דכוותיה פסקו התוס' שם ד"ה עד היכן. רא"ש שם סי"ב (לפירוש הב"י ודרכי משה ס"ק א). רבינו יונה שם ד"ה ולענין בשם בה"ג ברכות פ"ז. טור ורמ"א ס"ב. מ"א שם. וראה מ"מ וציונים לקמן סי' קצה ס"ד.

כ) סיום סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה לקמן סי' ר ס"א.

כא) וכדלעיל סי' קצג ס"א, שכשאחד אינו יודע לברך יכול השני להוציאו אף בלא זימון.

כב) מ"א שם.

כג) מ"א שם לדעת הרי"ף שם. וכדלעיל סי' קפח ס"ט שחשובות כברכה אחת. וראה גם לעיל סי' קפג סי"א.

כד) ב"י ד"ה שלשה לדעת הרי"ף שם. שו"ע שם.

כה) תוס' שם. טור ושו"ע שם.

כו) מ"א שם בשם הרמב"[ן] במלחמות שם ד"ה כתוב בס' המאור להיכן.

כז) אבן העוזר. והיינו כששבע, וכדלעיל סי' קפד ס"ב. וראה חקרי הלכות ח"ח כח, א.