קצח אחד נכנס אצל שלשה שאכלו ובו ב' סעיפים:

א

א שלשה שאכלו והם מברכים בזימון ונכנס אחד שלא אכל אם נכנס כשאמר המברך נברך שאכלנו משלו חייב לענות אחריו ברוך ומבורךא שמו תמיד לעולם ועדב ושוב אינו עונה אמן אחר ברוך שאכלנו כמ"ש בסימן קצ"הג ואם מזמנים בעשרה עונה אחריו ברוך אלהינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועדד והוא הדין אם היה שם כשאכלו ולא אכל עמהםה.

ואם לא ענה אחריו כךו או שנכנס כשהמסובין עונין ברוך שאכלנו שאינו יכול לענות ברוך ומבורך כיון שלא שמע שאמר המברך נברך (ואף לדברי האומריםז שמי שלא שמע ברכו מש"ץ יכול לענות עם הציבור כאןח אינו יכול לענות עם המסובין שהם עונים ברוך שאכלנו והוא לא אכל ולענות בפני עצמו ג"כ אינו ראוי כיון שלא שמע) יענה אחריהם אמןט ושוב אינו עונה אחר ברוך שאכלנו שחוזר המברךי.

ואין צריך לומר בברכות הגמורות שיש בהן הזכרת השם שחייב לענות אחריהם אמן אע"פ שאינו חייב בהםיא.

ואם נכנס כשהמברך חוזר ואומר ברוך שאכלנו יש אומריםיב שצריך לענות אחריו אמן ויש אומריםיג שא"צ שכיון שהמסובים שאכלו הם שותקים אין עליו שום חיוב כלל (ויש לחוש לסברא הראשונה):

ב

ב וכל זה כשהוא לא אכל ולא שתה אבל אם אכל כזית ירק או דבר אחר או שתה רביעית מאיזה משקה ולא בירך עדיין ברכה אחרונהיד ונכנס אצלם יכול לענות עמהם ברוך שאכלנו משלו אע"פ שלא אכל עמהם בחבורה אחת אלא בבית אחרטו (ואפילו נכנס בשעה שכל המסובין עונין עונה עמהם ברוך שאכלנו אע"פ שלא שמע נברך כיון שעונה עם המסובין ששמעו לפי דברי האומרים כן בברכוטז):


א) גמרא מה, ב. טור ושו"ע. וכ"ה בסידור.

ב) בה"ג ברכות פ"ז. הובא בתוס' שם ד"ה רב זביד ורא"ש ברכות פ"ז ס"ט. טור ושו"ע.

ג) אולי צ"ל: קצב ס"ב וש"נ. וראה גם סי' קצה ס"ד.

ד) בה"ג תוס' ורא"ש שם. טור ושו"ע. וכ"ה בסידור.

ה) שו"ע. וראה ט"ז ס"ק א.

ו) שו"ע, לפירוש דברי חמודות ברכות פ"ז סקי"ח. שיירי כנסת הגדולה סי' קצח אות א. אליה רבה שם ס"ק ב.

ז) לעיל סי' נז ס"ב.

ח) וכן הדין לענין ברוך שאכלנו אם גם הוא אכל, כדלקמן ס"ב ולעיל סי' קצה ס"ד. ונתבאר שם ושם שכן עיקר. מכל מקום כאן שלא אכל עמהם אינו יכול לענות כו'.

ט) גמרא שם. טור ושו"ע.

י) כדלעיל סי' קצב ס"ב. וראה תהלה לדוד ס"ק א. אג"ק חי"ח ע' תקנד. העו"ב תקנד ע' 14.

יא) בה"ג שם. סמ"ג עשין כז בהל' ברכת המזון. טור ורמ"א. וכ"ה לקמן סי' רטו ס"ב וש"נ.

יב) לבוש. אליה זוטא ס"ק ב ורבה ס"ק ג, שכן הסכימו האחרונים.

יג) ט"ז ס"ק א.

יד) כדלעיל סי' קצז ס"ד וש"נ.

טו) מ"א ס"ק א. אליה רבה ס"ק ב. וכ"ה לעיל סי' קצז ס"ג.

טז) כדלעיל סי' קצה ס"ד וש"נ.