קפב דין כוס ברכת המזון ושלא יהיה פגום ובו ו' סעיפים:  
קפג המברך האיך יתנהג בכוס של ברכת המזון ובו ט"ו סעיפים:  
קפד לקבוע ברכה במקום סעודה ועד כמה יכול לברך ומי ששכח ולא בירך ובו ג' סעיפים:  
קפה לברך ברכת המזון בקול רם ויתר פרטים בברכת המזון ובו ה' סעיפים:  
קפו אם נשים וקטנים חייבים בברכת המזון ובו ד' סעיפים:  
קפז דיוקים בנוסח ברכת המזון ובו ט' סעיפים:  
קפח נוסח ברכה ג' ודיני ברכת המזון בשבת והטועה בברכת המזון ובו י"ז סעיפים:  
קפט נוסח ברכה רביעית ודיניה ובו ח' סעיפים:  
קצ שתיית היין אחר הברכה ודיניו ובו ח' סעיפים:  
קצא אם הפועלים מחוייבים לברך ובו סעיף אחד:  
קצב ברכת זימון בשלשה או בעשרה ובו ז' סעיפים:  
קצג אם מצטרפין לזימון אם לאו ובו ב' סעיפים:  
קצד שלשה שאכלו כאחד ונפרדו לענין הזימון ומה דינן ובו ג' סעיפים:  
קצה חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה דינם ובו ד' סעיפים:  
קצו מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון ובו ז' סעיפים:  
קצז דין צירוף לזימון ג' או עשרה ובו ט' סעיפים:  
קצח אחד נכנס אצל שלשה שאכלו ובו ב' סעיפים:  
קצט על מי מזמנין ועל מי אינן מזמנין ובו י"א סעיפים:  
ר דין המפסיק כדי לברך ובו ג' סעיפים:  
רא מי הוא המברך ובו ה' סעיפים: