יז מי הם החייבים בציצית ובו ד' סעיפים:

א

א נשים ועבדים פטורים מציציתא אפילו מתלבשים בטלית שיש בה ד' כנפותב א"צ להטיל בה ציצית מפני שמצות ציצית היא מצות עשה שהזמן גרמאג שהרי כסות לילה פטורה מן הציציתד וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים ועבדים פטורים ממנה שנאמרה בתפילין למען תהיה תורת ה' בפיך הוקשה כל התורה כולה לתפיליןו מה תפילין שהיא מצות עשה שהזמן גרמא שהרי שבת ויום טוב אינן זמן תפיליןז ונשים ועבדים פטורים מהם מטעם שיתבאר בסי' ל"חח אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים ועבדים פטורים מהםט חוץ ממצות פרטיות שיתבאר בעז"הי:

ב

ב טומטוםיא (שהוא אטום לגמרייב ולא נודע אם הוא זכר או נקבה) ואנדרוגינוס (שיש לו זכרות ונקבותיג) חייבים בציצית מספק שמא הם זכרים אבל אין צריכין לברך דספק ברכות להקליד:

ג

ג ומכל מקום אפילו נקבות וודאיםטו וכן עבדים אם ירצו להתעטף בציצית ולברך הרשות בידן כמו שנוהגין בשאר מצות עשה שהזמן גרמאטז ויכולין לומר וצונו להתעטף בציציתיז אע"פ שהן אינן מצווין מפני שהאנשים מצווים על כך וגם הן כשמקיימין מצות שהם פטורים מהם אעפ"י שאין להם שכר גדול כמצווה ועושה מכל מקום קצת שכר יש להם לכן יכולות הן לברך על כל מצות שהן פטורין מהם אם עושין המצות כתיקונן בענין שהאנשים יכולים לברך עליהם ומכל מקום הואיל ומחזי כיוהרא אין להם להתלבש בציציתיח כיון דגם האנשים אינם חייבים במצוה זו אלא א"כ יש להן טלית בת ד' כנפותיט ואינו חובת הגוף כמו שופר ולולב שהנשים נוהגות להחמיר על עצמן:

ד

ד קטן היודע להתעטףכ כגון שיודע להשליךכא ב' כנפות לפניו וב' כנפות לאחריוכב ויודע לאחוז הציצית בידו בשעת קריאת שמע כמו שנוהגיןכג אביו חייב לקנות לו טלית בת ד' כנפות ולהטיל בה ציציתכד כדי לחנכו במצות (ועיין סי' כ"דכה דזה אינה חובה כל כךכו אבל מכל מקום אביו חייב להטיל ציצית לכל בגד שיש לו ד' כנפות שהבן מתלבש בו כיון שכבר הגיע לחינוךכז):


א) מנחות מג, א. טור. שו"ע סעיף ב.

ב) ראה שו"ע סי' כד סעיף א.

ג) מנחות שם. שו"ע שם.

ד) מנחות שם. לבוש סעיף ב.

ה) שמות יג, ט.

ו) קידושין לה, א. וראה חקרי הלכות ח"ה ע' 50.

ז) ראה לקמן סי' לא סעיף א וש"נ.

ח) היינו כשיטת המכילתא ס"פ בא. ירושלמי ברכות פ"ג ה"ג (וכן הוא משמעות פשטות הסוגיא דקידושין שם), שבתפילין פטורים מטעם אחר. אמנם לקמן שם כתב שגם בתפילין פטורים מפני שהוא מ"ע שהז"ג (כהרא"ש הל' תפילין סי' כט ומשמעות הגמרא בברכות כ, ב). וראה הגש"פ עם לקוטי טעמים מנהגים וביאורים (הוצאת תנש"א ואילך ע' תרכ).

ט) ראה גם לקמן סי' תפט ס"ב (ספירת העומר). סי' תקפח ס"ו (שופר). סי' תרמ ס"א (סוכה).

י) כגון תפלה (סי' קו ס"ב). קידוש (לקמן סי' רעא ס"ה). ג' סעודות בשבת (סי' רצא ס"ח). הבדלה (סי' רצו סי"ט). אכילת מצה ואמירת ההגדה (סי' תעב סכ"ה). ולענין נשים בשאר מצות ראה לקמן סי' מז ס"י (תורה). לקמן רס"י קפו (בהמ"ז).

יא) תוספתא בכורים פ"ב. רמב"ם הלכות ציצית פ"ג ה"ט. שו"ע שם. וראה גם לקמן סי' קצט ס"ח. סי' תקפח ס"ט. סי' תרמ ס"ב.

יב) ערוך ערך טם ב.

יג) ערוך ערך אנדרוגינוס.

יד) ב"י. שו"ע סי' רט סעיף ג.

טו) רמ"א סעיף ב.

טז) כדלקמן סי' תפט ס"ב (ספירת העומר). סי' תקפט ס"ב (תק"ש). סי' תרמ ס"ב (סוכה). וראה גם לקמן סי' ע סוס"א ובקו"א שם סק"א (ברכות ק"ש ופסוקי דזמרה וברכותיה). סי' רצו סי"ט ובקו"א שם סק"ג (הבדלה). אבל אינן יכולות להוציא אחרות, כדלקמן סי' רצו סי"ט. ואנשים לא יברכו להן, כדלקמן סי' תקפט ס"ב. סי' תרמ ס"ב.

יז) ר"ן פרק בתרא דר"ה הובא בב"י. לבוש סעיף ב. מ"א ס"ק א.

יח) שו"ת מהרי"ל החדשות סי' ה. אגור סי' כז. רמ"א שם.

יט) ט"ז ס"ק ג.

כ) סוכה מב, א. שו"ע סעיף ג.

כא) תשובת רבינו יואל הלוי (ראבי"ה סי' תרצג) וראבי"ה סי' תרפג בשם ירושלמי סוכה. רמ"א סעיף ג.

כב) כדלעיל סי' ח ס"י.

כג) כדלקמן סי' כד ס"ד.

כד) ראבי"ה שם בשם ירושלמי. וראה מסכת ציצית פ"א ה"א. מ"א ס"ק ג. וראה גם לקמן סי' שמג ס"ג (ועי' לקו"ש חי"ז ע' 234 אודות שינוי הלשון שביניהם). ועי' לעיל סי' טז ס"א "בן תשע שנים". ובסדור ד"ה ובקטנים "דהיינו מבן שש שנים". ומנהג חב"ד להרגיל את התינוק בלבישת טלית קטן מגיל שלוש מיום התספורת (ראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 87. וראה גם אליה רבה סוף סי' יז. ומה שליקט ב"ציצית הלכה למעשה" ע' לח). ולענין טלית גדול מנהג חב"ד - רק לאחר הנישואין (שו"ת צ"צ חאה"ע סי' סז אות ג. ס' המנהגים - חב"ד ע' 3 וש"נ). והקשר בין ציצית לנישואין ראה אג"ק ח"ד ע' קנו.

כה) סעיף א.

כו) מ"א שם.

כז) ראה חקרי הלכות ח"ה ע' 52.