כ דיני לקיחת ומכירת טלית ובו ו' סעיפים:

א

א הלוקח טלית מצוייצת מישראל הרי זה בחזקת כשרותא לפי שכל ישראל בקיאין בהכשר תיקון עשיית הציציתב:

ב

ב הלוקח טלית מצוייצת מתגר נכריג אפילו אינו תגר למכור טליתות אלא הוא תגר לשאר סחורותד ואומר שלקח טלית זו מישראל עם ציציותיהה נאמן דחזקה על התגר שאינו משקרו שאם ימצא בדאי בדבר אחד לא יאמינוהו בדברים אחרים ואין סומכין על חזקה זו אלא כשמוכר טלית מצוייצת כהלכתהז דיש עוד צד להקל משום דאין דרך הנכרי לידע האיך עושין החוליות והקשרים ומסתמא לקחה עם ציציותיה מישראל אבל אין לוקחין ציצית שאינן תלויין בטלית מנכרי אפילו הוא תגר שמא הוא עצמו טוואן או שזרןח:

ג

ג השולח ציצית לחבירו ביד נכריט צריך שיחתמנו חותם בתוך חותם ועל דרך שנתבאר בי"ד סי' קי"חי לפי שיש לחוש שמא יחליף הנכרי בחוטין אחרים שלא נטוו לשם ציצית במה דברים אמורים כשהוא בענין שיהנה הנכרי בחליפין אבל אם לא יהיה לו הנאה כלל מחליפין אין חוששין שמא יחליף הנכרי כדי להכשיל את ישראל:

ד

ד וכל זה כששולח חוטין שאינן שזוריןיא או אפילו הן שזורין אלא שאינן מופסקין לד' חוטין ארוכים רק עדיין הן חוט אחד ארוך אבל אם הן שזורין ומופסקין לד' חוטין ארוכים אין לחוש שיחליף אותם הנכרי שבודאי אין לו חוטין אחרים כיוצא בהן לפי שאין עושין חוטין על דרך זה אלא לשם ציציתיב:

ה

ה וכן המוצא חוטי ציצית בשוקיג אם הם שזורין ומופסקין לד' חוטין ארוכין כשרים שבודאי לשם ציצית נעשו:

ו

ו אין מוכרין טלית מצוייצת לנכרייד אפילו הוא תגרטו שלא יתלבש בה הנכרי וידמה לישראל הרואה אותו שהוא ישראלטז שהרי הוא לבוש בציצית ויתלוה עמו בדרך ויהרגנו הנכרי שהנכרי חשוד על שפיכת דמיםיז וכן אין ממשכנין ואין מפקידין טלית מצוייצת אצל נכרייח אלא א"כ הוא לפי שעה בענין שאין לחוש שמא יתלוה עמו ישראל בדרך:


א) טור. שו"ע סעיף א.

ב) ראה נימוקי יוסף הלכות ציצית (הובא בב"ח). עולת תמיד ס"ק א.

ג) טור. שו"ע שם.

ד) ב"י (הובא במ"א ס"ק א).

ה) רמ"א סעיף א.

ו) ב"י (הובא במ"א שם).

ז) מ"א (שם).

ח) ב"י.

ט) מ"א ס"ק א.

י) סעיף א.

יא) מ"א שם (ועי' מחצית השקל שם).

יב) ראה חקרי הלכות ח"ה ע' כז.

יג) מ"א שם (מעירובין צו, ב).

יד) מנחות מג, א. שו"ע סעיף ב.

טו) מ"א ס"ק ב.

טז) לבוש סעיף ב.

יז) ע"ז כב, א. מ"א ס"ק ב וס"ק ג. וראה גם לקמן סי' שפב ס"א. ולענין בזמנינו ראה לקו"ש ח"כ ע' 162.

יח) נימוקי יוסף הלכות ציצית. שו"ע שם.