כד שכר לבישת הציצית ועונשה ובו ח' סעיפים:

א

א אף על פיא שאין אדם חייב לקנות טלית בת ד' כנפות כדי שיתחייב בציצית אלא דוקא אם רוצה להתלבש בטלית בת ד' כנפות חייב להטיל בה ציצית מכל מקום טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז ללבוש טלית מצוייצת כל היום כדי שיזכור המצות בכל רגע דוגמא לדברב כאדם המזהיר לחבירו על ענין אחד שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו ועל כן יש בציצית ה' קשריםג כנגד ה' חומשי תורה וד' כנפות כדי שלכל צד שיפנה יזכור המצות:

ב

ב אפילו מי שאינו יכול להתלבש בציצית כל היוםד לכל הפחות יזהר שיהיה לבוש בציצית בשעת קריאת שמע ותפלה:

ג

ג מצוה לעשות טלית נאהה וציצית נאהו והוא הדין כל המצות צריך לעשותן בהידור בכל מה דאפשרז שנאמרח זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות:

ד

ד מצוה לאחוז הציצית בידו השמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמעט רמז לדבר והיו הדברים האלה על לבבך ויש מי שאומרי שיאחוז אותם בין קמיצה לזרת של שמאל וכשיגיע לפרשת ציצית יקחם בידו הימניתיא ויביט בהם ויהיו בידו עד שיגיע לנאמנים ונחמדים לעד ואז ינשק הציצית ויסירם מידו:

ה

ה טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך עליהםיב שנאמריג וראיתם אותו וזכרתם וגו' ראיה מביא לידי זכירה וזכירה מביא לידי עשיהיד:

ו

ו יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיע לוראיתם אותוטו וליתן אותם על העינים ומנהג יפה הוא וחיבובי מצוה וגם נוהגין לנשק הציצית בשעה שמסתכל בהןטז והכל הוא חיבוב מצוה:

ז

ז כשמסתכל בציצית יסתכל בב' ציצית שלפניויז שיש בהם עשרה קשרים רמז לעשר ספירותיח שהן קשורין ואחודין זה בזהיט וגם יש בהם ט"ז חוטין וי' קשרים עולים כ"ו כשם הוי' ברוך הואכ:

ח

ח גדול עונש המבטל מצות ציציתכא ועליו נאמרכב לאחוז בכנפות הארץכג וגו' וכל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני השכינהכד:


א) טור ושו"ע סעיף א. וראה תוס' רבינו יהודה ברכות יח, א ד"ה דלייה. וראה גם לעיל סי' ח סי"ח. ועי' פס"ד צ"צ ב, א. אג"ק ח"ח ע' שס. וראה מה שליקט ב"ציצית הלכה למעשה" ע' כט.

ב) טור.

ג) וטעם נוסף נתבאר לעיל סי' יח סכ"ז.

ד) טור ושו"ע ולבוש שם ופרישה ס"ק א. וראה לעיל רס"י ח.

ה) מ"א ריש הסימן.

ו) שבת קלג, ב.

ז) שבת שם. מחצית השקל שם. וראה גם לקמן סי' תרנא ס"ב. ועי' שו"ע סי' תרנו כמה צריך להוציא ע"ז. וראה גם קו"א סי' רמב סק"ד. וראה לקו"ש חי"א ע' 241 שהוא מן התורה.

ח) שמות טו, ב.

ט) הגהות מיימוניות הל' ציצית פ"ג אות פ (ממדרש תהלים לה, ב). שו"ע סעיף ג.

י) מ"א ס"ק א בשם סדר ברכות לר' מיכל מארפטשיק. וראה ים של שלמה פ"ק דיבמות סוף סי' ג.

יא) מ"א שם בשם כתבי האר"י (וראה פע"ח שער הבריאה פרק כו ופרק כח). ובס' המנהגים - חב"ד ע' 10: לוקחים ב' הציצית שלפניו בידו השמאלית בין האצבעות של אגודל ואמה כו'. אח"כ לוקחים ציצית אחת מאחוריו של שמאל ונותנים אותה אצל הב' ציצית הנ"ל מהשמאל. אח"כ לוקחים הציצית הד' מלאחריו התלוי' מצד ימין כו'. אח"כ לוקחים הד' ציצית כמו שמסודרים כנ"ל בתוך היד  ומוציאים אותם לחוץ בין זרת וקמיצה. אח"כ מדלגים ב' האצבעות קמיצה ואצבע ומכניסים את הציצית לפנים תוך כף היד בין האצבע לאמה, ומשם מוציאים אותם לחוץ בין האמה לאגודל וככה אוחזים אותם כמו שמסודרים כנ"ל כל משך אמירת הק"ש, גם בעת נשיקת הציצית, רק באמירת וראיתם אותו אוחזים בידו הימנית הב' ציצית שלפניו המונחים באמצע כו' [כמשמעות הלשון בפע"ח ובמ"א שם. וראה לקמן ס"ו]. נושקים הציציות שש פעמים היינו באמירת תיבות: ציצית, ציצית, לציצית, אמת, קימת, לעד. נוהגים להעביר הציצית על העינים קודם כל נשיקה.

יב) שו"ת ריב"ש סי' תפו. שו"ע ולבוש סעיף ג.

יג) במדבר טו, לט.

יד) מנחות מג, ב. שו"ת ריב"ש שם. לבוש שם בהג"ה.

טו) שו"ת ריב"ש שם. שו"ע סעיף ד. וראה רבינו יונה בס' היראה. וראה גם לקמן סי' סא סכ"ד.

טז) רמ"א סעיף ד.

יז) ריקאנטי סוף פרשת שלח. שו"ע סעיף ה.

יח) מ"א ס"ק ב.

יט) לבוש סעיף ה. פרישה ס"ק ב.

כ) שו"ע שם.

כא) מנחות מג, ב וספרי במדבר (סוף פרשת שלח, הובא בטור). שו"ע סעיף ו. וראה גם הל' ת"ת פ"ג סק"א: עונש על ביטול מצוה אף שפטור מדינא גבי ציצית.

כב) איוב לח, יג.

כג) וינערו רשעים ממנה.

כד) מנחות שם. טור. שו"ע ס"ו. וכעין זה גם לקמן סי' קכב ס"ב. סי' קנה ס"א.