נב דין מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד ישתבח ובו ב' סעיפים:

א

א תפלת צבור היא רצויה ומקובלתא לעולםב שנאמרג כביר לא ימאס ואומרד פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי לפיכך מי שבא לבית הכנסת ומצא צבור בסוף פסוקי דזמרה יש לו לדלג פסוקי דזמרהה כדי להתפלל עם הצבור שפסוקי דזמרה גם כן לא נתקנו אלא בשביל התפלה שתהיה רצויה ומקובלתו על ידי שמסדר שבחו של מקום תחלה ואחר כך יתפלל ואם כן מוטב להתפלל עם הצבור שאז תפלתו מקובלת ודאיז.

וכיצד מדלג אם יש לו שהות לקרות מזמור תהלה לדוד די במזמור זהח לברך לפניו ברוך שאמר ואחריו ישתבח ואף שתיקנו לברך ולקרות מתהלה לדוד עד כל הנשמהט מכל מקום כיון שעיקר התקנה לא היתה אלא בשביל מזמור זה כמו שנתבאר בסימן נ"אי די לו במזמור זה כדי שיקרא קריאת שמעיא ויתפלל עם הצבור ואם יש לו שהות יותר יאמר אחר תהלה לדוד ב' מזמורים של הילולים שהם הללו את ה' מן השמים ומזמור הללו אל בקדשויב ואם אין לו שהות לומר שניהם יאמר הללו אל בקדשו לבדויג ואם יש לו שהות יותר יאמר כל ה' מזמורי הללויהיד ואם יש לו שהות יותר יאמר גם ויברך דוד עד לשם תפארתךטו ומדלג עד ישתבח ואם יש לו שהות יותר יאמר הודו לה' קראו עד והוא רחום ומדלג עד והוא רחום שלפני אשריטז כי בינתיים אינם רק פסוקים מלוקטיםיז ואם כבר התחילו הצבור יוצר ואין לו שהות לומר פסוקי דזמרה אפילו בדילוג יקרא קריאת שמע וברכותיה עם הצבור ויתפלל עמהםיח.

ואח"כ יש אומריםיט שצריך לקרות כל הפסוקי דזמרה עם הברכות שלפניהם ולאחריהם ויש אומריםכ שאין צריך כל עיקר לפי שלא נתקנו אלא קודם התפלה לפיכך אין לו לברך כלל לא לפניהם ולא לאחריהם אלא אם רוצה לקרותם בלא ברכה יפה הוא עושה והלוואי שיאמרם כל היוםכא ולענין הלכה יש לו לקרותם אחר התפלה כדי לחוש לסברא הראשונה אבל לא יברך לא ברוך שאמר ולא ישתבחכב שספק ברכות להקל.

ומכל מקום יאמר כל הברכות שמחויב לברך בבקרכג כמו שנתבאר בסי' מ"וכד ויש מי שאומרכה שלא יברך ברכת אלהי נשמה מפני שיצא בברכת מחיה המתים שבתפלה וטוב לחוש לדבריו לכתחלהכו לברך אותה קודם התפלה:

ב

ב אם בא כשהתחילו הקהל ישתבח טוב שישמע ישתבח מהש"ץכז ואם בא סמוך לקריאת שמע ויכול להתחיל יוצר ולהגיע להתפלל י"ח עם הצבור יעשה כןכח אף ע"פ שלא יקרא קריאת שמע עם הצבור כי עיקר הקפידה היא שיתפלל י"ח עם הצבורכט.

וכל זה בדיעבד שעבר ושהה לבא לבית הכנסת אבל לכתחלה חייב כל אדם לזרז את עצמו לבא לבית הכנסת בענין שלא יצטרך לדלג כלום כדי להתפלל תפלת י"ח עם הצבורל:


א) ברייתא ברכות ח, א. וראה גם לקמן סי' סט ס"ד. סי' צ ס"י-יא. סי' קט ס"ד.

ב) ראה רמב"ם הלכות תפלה פ"ח ה"א. לבוש סי' צ ס"ט.

ג) איוב לו, ה.

ד) תהלים נה, יט.

ה) הרב רבינו יונה ברכות לב, א ד"ה ותקינו ורא"ש פ"ה סי' ו בשם רב עמרם גאון בסידורו. וסמ"ק סי' יא וטור בשם רב נטרונאי גאון (שו"ת סי' יב) [וראה הלכות גדולות הל' ק"ש ופי' רבינו חננאל בסוטה פרק ואלו נאמרין (הובא באור זרוע ח"א סי' ק) וערוך ערך תפלה וסמ"ג עשין יט והגהות מיימוניות הלכות תפלה פ"ז אות נ בשם רב משה גאון]. וכ"כ רשב"א בתשובה ח"ג סי' רפה בשם הגאונים. ומנהג חב"ד עי' אג"ק חט"ו ע' קע. ולענין ק"ש ראה לקמן סי' קיא ס"ד. ולענין אם מותר לאמרו במרוצה כדי להספיק למנין ראה לעיל סי' נא סי"ג.

ו) טור סי' נא. וכדלעיל סי' נא ס"א וש"נ.

ז) עי' רמב"ם שם. ועי' צ"צ חאו"ח סי' קיג.

ח) רבינו יונה ורא"ש שם בשם רב עמרם גאון בסידורו. טור. רמ"א ס"א.

ט) רבינו יונה שם. וראה רא"ש שם.

י) סעיף א.

יא) עי' לקמן ס"ב. וראה תהלה לדוד סק"א.

יב) הגהת רבינו פרץ בסמ"ק שם וסמ"ג שם לפי' רש"י שבת קיח, ב ד"ה פסוקי. הגהות מיימוניות דפוס קושטא הלכות תפלה פ"ז ד"ה ושבחו בשם ס' התרומה. שו"ע ס"א.

יג) טור בשם רב נטרונאי גאון והגהות מיימוניות שם בשם רב משה גאון. שו"ע שם.

יד) מ"א בריש הסי' ובס"ק א.

טו) סמ"ג שם בשם רב משה גאון. הובא במ"א שם.

טז) הגהות מיימוניות הל' תפלה פ"ז אות נ. רמ"א שם. מ"א ס"ק א. והיינו למנהג שאומרים הודו אחר ב"ש, כדלעיל רס"י נא. ולמנהג חב"ד עי' פסקי הסידור סס"ד.

יז) ראה לעיל סי' נא ס"ה.

יח) הרב רבינו יונה בשם רבותיו ורא"ש שם. טור ושו"ע שם.

יט) הרב רבינו יונה ורא"ש שם. ב' הדיעות בשו"ת הרשב"א ח"א סי' קפט וסי' תשנג וח"ג סי' רפה. טור.

כ) רב נטרונאי גאון ורב משה גאון שם. עיין עטרת זקנים בשם הגהת רש"ל על הטור בשם לקוטי הפרדס.

כא) ב"י.

כב) שו"ע.

כג) מהר"י אבוהב. כל בו סי' ה. ארחות חיים הלכות מאה ברכות סי' לה. רמ"א.

כד) אבל לא ברכות התורה. עי' דברי נחמי' סה, ג.

כה) פרי חדש. וראה ירושלמי ברכות פ"ד ה"ב.

כו) ראה מ"מ וציונים.

כז) מטה משה ח"א סי' סה. מ"א סוף הסי'. באר היטב סי' נג ס"ק ב.

כח) הגהת יש נוחלין אזהרת התפלה אות א. הובא במ"א שם.

כט) עי' לעיל ס"א.

ל) ספר המגיד מישרים לר"י קארו פרשת בהר הובא בבאר היטב ס"ק א.