ע מי הם הפטורים מקריאת שמע ובו ה' סעיפים:

א

א נשים ועבדים פטורים מקריאת שמעא מפני שהוא מצות עשה שהזמן גרמאב שאין מצותה אלא בזמן שכיבה ובזמן קימהג ומכל מקום נכון הוא ללמדם שיקבלו עליהם עול מלכות שמים ויקראו לפחות פסוק ראשוןד וכן פטורין מברכות קריאת שמע שיש להם ג"כ זמן קבוע של ערב עד נץ החמה ושל שחר עד ד' שעותה כמו שנתבאר בסי' נ"חו ומכל מקום חייבין בזכירת יציאת מצרים שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא שמצותה ביום ובלילהז לפיכך יש להם לברך הברכה שנתקנה על יציאת מצרים שהוא אמת ויציב וכיון שהם חייבים בתפלת י"ח כמו שיתבאר בסי' (ק"י) [ק"ו]ח יש להם ג"כ לסמוך גאולה לתפלה (א) (ואם רצוט לברך גם שאר ברכות של קריאת שמע וגם פסוקי דזמרה וברכותיה הרשות בידםי):

ב

ב קטנים פטורים מקריאת שמעיא אע"פ שיש בה קבלת מלכות שמים כמו שפטורים משאר כל המצותיב והוא שלא הגיע לחינוךיג ויש אומריםיד שאפילו הגיע לחינוך לא הטילו על אביו לחנכו בקריאת שמע וברכותיה לפי שאין מצוי אצלו בזמן קריאת שמע בערב וישן הוא בבקר וראוי לנהוג כסברא הראשונהטו ולדברי הכל חייב לחנכו בתפלה אם הגיע לחינוך כמו שיתבאר בסי' ק"וטז:

ג

ג הכונס את הבתולה פטור מקריאת שמע וברכותיהיז ומן התפלה (עיין סימן ק"ויח) כל ג' ימים אחר כניסתו לחופה אם לא עשה מעשהיט מפני שהוא טרוד במחשבתו טרדת מצוה שמחשב על עסק הבתוליםכ וג' ימים אלו הם לבד מיום החופה כגון אם היתה החופה ביום ד' פטור מקריאת שמע מליל ד' עד ליל מוצאי שבת ולא עד בכללכא מפני שלאחר ג' ימים כבר נתקררה דעתו ואין טרוד עוד במחשבתוכב.

במה דברים אמורים בזמן הראשונים שהיו מכוונים היטיב בקריאת שמע אבל עכשיו שגם שאר בני אדם אינם מכוונים כראוי גם הכונס את הבתולה קורא קריאת שמע וברכותיהכג ומתפללכד כשאר בני החופה שאינם פטורים אלא בשעת המשתה כמו שנתבאר בסי' ל"חכה.

ודין שכור לקריאת שמע יתבאר בסי' צ"טכו:

ד

ד היה עוסק בצרכי רבים והגיע זמן קריאת שמע לא יפסיק אלא יגמור עסקיהם ואח"כ יקרא אם נשאר עת לקרותכז.

במה דברים אמורים בדורות הראשונים שהיו עוסקים עמהם לשם שמים אבל עכשיו אין לפטור מקריאת שמע אלא א"כ אין מי שישתדל אלא הוא שאז אפילו עוסק בהצלת ממונם לבד עוסק במצוה הוא ולא יפסיקכח.

ומכל מקום טוב שיקרא פסוק ראשון וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אם אפשר לקרות במקום שהוא עוסק שלא יצטרך להפסיק עסקיהםכט.

ועכ"פ חייב להזכיר יציאת מצרים אפילו לאחר שעבר זמן קריאת שמע שזו היא מצוה בפני עצמה ומצותה כל היום ולכן לאחר שגמר עסקיהם יאמר איזה פרשה שיש בה יציאת מצרים אם כבר עברה שעה ד'ל שאינו אומר עוד ברכת אמת ויציב כמו שנתבאר בסי' נ"חלא:

ה

ה היה עוסק באכילהלב (אפילו בסעודה קטנהלג) או שהיו עוסקים בדין (אפילו בגמר דיןלד) או שהיה במרחץ (ואפילו להזיע בעלמאלה) או שהיה עוסק בתספורת או שהיה מהפך בעורות וכל כיוצא בעסקים אלולו שיש לחוש שמא ימשך בהם כמו שיתבאר בסי' רל"בלז צריך להפסיק ולקרות אע"פ שיש שהות לקרות לאחר שיגמור עסקים אלו גזירה שמא ימשוך בהם ויעבור זמן קריאת שמע.

ואינה דומה לתפלה שאם התחיל א"צ להפסיק כמו שיתבאר שם לפי שקריאת שמע הוא מן התורה החמירו בה יותר לפיכך קוראה בלא ברכותיהלח שברכותיה הם ג"כ מדברי סופרים.

במה דברים אמורים כשהתחיל באיסורלט דהיינו שהתחיל לאכול תוך חצי שעה לעלות השחרמ או שנכנס למרחץ או להסתפר (או לבורסקי) להפך בעורותמא או מלאכה אחרת כיוצא בהן לאחר שעלה עמוד השחר שקודם עלות השחר מותר ליכנס למרחץ או להסתפר אפילו בסמוך לעלות השחר ממש כמו שיתבאר בסי' פ"טמב (אבל לאחר שעלה עמוד השחר אסור להתעסק בצרכיו עד שיתפלל כמו שיתבאר שם ואפשר דהוא הדין לקריאת שמע שהיא קבלת מלכות שמים ולא דמי לאכילה דה"ט שיתפלל על דמו[)] אבל אם התחיל בהיתרמג א"צ להפסיק אפילו לקרות קריאת שמע אם יש שהות לקרות לאחר שיגמור ואם היה מתייראמד שמא ימשוך ויעבור זמן קריאת שמע ופסק וקרא קריאת שמע ה"ז משובח ואינו דומה לתפלה שהוא צורך הדיוטמה כמו שיתבאר בסי' רל"במו.

ויש אומריםמז שהעוסק באכילה צריך להפסיק לתפלת השחר אפילו התחיל בהיתר הואיל ואיסור אכילה קודם התפלה הסמיכוהו על לא תעשה שבתורה שנאמרמח לא תאכלו על הדם לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכםמט כמו שיתבאר בסי' פ"ט (ב) (וכיון שצריך להתפלל צריך ג"כ לקרות קריאת שמע וברכותיה כדי לסמוך גאולה לתפלהנ) וכן עיקר כמו שיתבאר שם:


א) משנה ברכות כ, א. טור ושו"ע ס"א.

ב) רש"י שם. גמרא כ, ב.

ג) משנה ברכות י, א. וראה מ"מ וציונים.

ד) אוהל מועד שער קריאת שמע דרך ב נתיב ג. שו"ע ורמ"א סעיף א.

ה) מ"א ס"ק א.

ו) סעיף ט-י.

ז) כדלעיל סי' סז ס"א. ועי' קובץ כינוס תורה כ, ריח.

ח) סעיף ב. ועי' לעיל רס"י יז (לענין ציצית). סי' לח ס"ג (תפילין). סי' מז ס"י (תורה). לקמן רס"י קפו (בהמ"ז). סי' רעא ס"ה (קידוש). סי' רצא (ג' סעודות בשבת). סי' רצו סי"ט (הבדלה). סי' תפט ס"ב (ספירת העומר). סי' תקפח ס"ו (שופר). סי' תרמ ס"א (סוכה).

ט) רשב"א בגיטין דף מ, א ד"ה אמר ריב"ל. עי' בקונטרס אחרון. וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' ג ס"ה.

י) עי' סי' מז במ"א ס"ק יד וט"ז ס"ק י מוכח דאין חייבין בפסוקים אלו.

יא) במשנה שם. טור ושו"ע ס"ב. אבל משיתחיל לדבר אביו מלמדו פסוק שמע, כמבואר בהל' ת"ת רפ"א.

יב) לבוש סעיף ב. חגיגה ב סע"ב. אבות סוף פרק ה.

יג) ר"ת בתוס' ברכות שם ורא"ש פ"ג דברכות סי' יג. דעה הא' בטור ושו"ע שם.

יד) רש"י ברכות שם. הובא בטור. דעה הב' בטור ושו"ע שם. ועי' משנה ברורה בה"ל ד"ה קטנים.

טו) שו"ע סעיף ב.

טז) סעיף ג.

יז) ברייתא ברכות יא, א וש"נ. טור ושו"ע ס"ג.

יח) סעיף א שכל הפטורים מק"ש [ובטור שם נוסף: כגון שעוסקין במצוה או בטרדת מצוה] פטורים מתפלה.

יט) משנה שם טז, א. תלמידי רבינו יונה שם. טור ושו"ע שם.

כ) רש"י ברכות יא, א.

כא) כ"מ בשו"ע שם ורמב"ם הל' ק"ש פ"ד ה"א ובספר הנר ברכות שם בשם ר' ברוך ספרדי (מארץ יון). מעדני יו"ט ברכות פ"ב סי' טו אות ת.

כב) רמב"ם שם. לבוש סעיף ג.

כג) תוספות שם יז, ב. טור בשם מהר"מ מרוטנבורג. טור ושו"ע שם.

כד) תרומת הדשן סי' ז. מ"א ס"ק ג.

כה) סעיף ו.

כו) סעיף א. ודין שתוי - לקמן סי' קפה ס"ה.

כז) רמב"ם הל' ק"ש פ"ב ה"ה. שו"ע סעיף ד. וראה ירושלמי ברכות פ"ה ה"א. ועי' לעיל סי' לח ס"ז. לקמן סי' צג ס"ד.

כח) כסף משנה שם בשם רבינו מנוח. הובא במ"א ס"ק ד.

כט) לבוש סעיף ד. לחם חמודות ברכות פ"ב אות נח. מ"א ס"ק ה. ועי' לקמן סי' קו ס"ד.

ל) מ"א שם.

לא) סעיף י.

לב) ראב"ד הל' ק"ש פ"ב ה"ו מגמרא סוכה לח, א. ט"ז סוף ס"ק ב.

לג) עי' סי' רלב סעיף ב.

לד) מ"א שם ס"ק ז.

לה) מ"א שם ס"ק ה.

לו) מ"א שם ס"ק ו.

לז) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה שו"ע שם ס"ב.

לח) עי' מ"א סי' פט ס"ק טו. שו"ע סי' רלה סעיף ב.

לט) ר"ן שבת ט, ב ד"ה ומיהו וסוכה לח, א ד"ה הלכך. מ"א ס"ק ו.

מ) ר"ן סוכה שם. רמ"א סוף סי' תרנב. מ"א סי' תלא ס"ק ח (דלא כמשמעות שו"ע סי' רלה סעיף ב).

מא) בתהלה לדוד ובקונטרס השלחן (ובמ"מ וציונים) הגיהו: "לאכול או להפך בעורות או מלאכה אחרת כיוצא בהן תוך חצי שעה לעלות השחר או שנכנס למרחץ או להסתפר לאחר". ועי' לקמן סי' פט ס"ח.

מב) סעיף ח וש"נ.

מג) ר"ן סוכה שם (וראה שו"ע סי' רלה סעיף ב). רמ"א סי' תרנב סעיף ב. וראה גם לקמן סי' רעא ס"א.

מד) רמב"ם הלכות ק"ש פ"ב ה"ו. וכן משמע במ"א ס"ק ו וב"ח.

מה) ראה ירושלמי שבת פ"א ה"ב.

מו) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, ועי' מ"א שם ס"ק ט.

מז) רא"ש פרק קמא דברכות סי' י בשם ר"י. הובא בטור סי' פט.

מח) ויקרא יט, כו.

מט) ברכות י, ב.

נ) עי' בקונטרס אחרון. ועי' מ"א ס"ק ו.