עג הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג ובו ג' סעיפים:

א

א שנים שהם ישינים ערומים ומתכסים בטלית אחד ובשר שניהם נוגעים זה בזה לא יקרא קריאת שמע אלא אם כן היתה טלית מפסקת ביניהםא ממתניהם ולמטהב מפני שנגיעת בשרם ממתניהם ולמטה מביאה אותו לידי הרהורג בשעת קריאתו (א) ואסור משוםד ולא יראה בך ערות דברה

ואף על פיו שאין הכתוב מדבר אלא בערותו ממש כשהיא מגולה ונראית כמו שיתבאר שםז מכל מקום מדברי סופרים

בשעה שה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך דהיינו כשעוסק בקריאת שמע או בתפלה או בתלמוד תורה כמו שיתבאר בסי' ע"דח

כל דבר שמביא לידי הרהור נקרא ערוה כמו שאמרוט טפח באשה ערוה כמו שיתבאר בסי' ע"הי.

ואף על פי (ב)יא שאפילו לערוה ממש מועיל כיסוי כאן אין כיסוי מועיל כיון שמכל מקום הוא בא לידי הרהור על ידי שמרגיש נגיעת בשר חבירו בבשרו ממתנים ולמטה ומטעם זה אסרו שמיעת קול זמר אשה שהיא ערוה אף על פי שהקול אינו נראה אלא נשמע לו מביאו לידי הרהור כמו שיתבאר בסימן ע"היב.

(במה דברים אמורים (ג)יג כשקורא קריאת שמע או מתפלל או מדבר בדברי תורה בפיו אבל להרהר בדברי תורה מותר אפילו כשערותו ממש מגולה מטעם שיתבאר בסימן ע"היד כ"ש ששומע קול אשה או ששוכב עם אשתו בקירוב בשר אפילו שלא בחזרת פנים אע"פ שאסור לקרות בפיו כמו שיתבאר ומטעם זה מותר להרהר בדברים שבקדושה בשעת תשמישטו שהרהור אינו כדיבור לענין זה אע"פ שהוא כדיבור לענין להרהר במבואות המטונפותטז):

ב

ב היתה אשתו ישנה עמו א"צ להפסקת טלית בינו לבינה מפני שאשתו כגופויז שהואיל שרגיל בה לא יבא לידי הרהוריח אבל מכל מקום אינו קורא אלא בחזרת פנים ממנה דהיינו שיחזירו שניהם אחוריהם זה לזהיט כדי שלא יהיה בשרה נוגע בערותו או בשרו בערותה ויבא לידי הרהורכ ויש מי שאוסרכא אף באשתו שלא בהפסקת טלית ונכון לחוש לדבריוכב:

ג

ג היה ישן עם בניו בעודם קטנים מותר לקרותכג בחזרת פנים בלא הפסקת טליתכד שאין לחוש שמא יבא לידי הרהור מחמת נגיעת בשר הקטנים בבשרוכה כל שאין בשרו נוגע בערותן ולא בשרם בערותוכו ואם הם גדולים צריך להפסקת טלית.

עד כמה הם חשובים קטנים התינוק עד שיהיה לו י"ב שנה והתינוקת עד שתהיה לה י"א שנהכז ואפילו הביאו ב' שערות בתוך זמן הזה אינן כלום ובשנת י"ג לתינוק ושנת י"ב לתינוקת אם הביאו ב' שערות אסור בלא הפסקת טלית ואם לאו מותרכח ומשנת י"ג ואילך לתינוק וי"ב לתינוקת אפילו לא הביאו ב' שערות אסור בלא הפסקת טליתכט:


א) ברייתא ברכות כד, א. טור ושו"ע סעיף א.

ב) רמב"ם הל' ק"ש פ"ג הי"ח. שו"ע שם.

ג) כסף משנה שם. לבוש סעיף א.

ד) עי' בקונטרס אחרון.

ה) דברים כג, טו.

ו) אוצ"ל תיבות "ואף על פי ... סופרים" לקמן אחרי תיבות "בשעה ... בסי' ע"ד".

ז) לקמן סי' עד סעיף א.

ח) ס"א וש"נ. וראה גם קונטרס אחרון ס"ק א.

ט) ברכות כד, א.

י) סעיף א.

יא) עי' בקונטרס אחרון. ועי' העו"ב (ירות"ו) ח, צה.

יב) סעיף ו. ועי' קונטרס אחרון ס"ק א וש"נ.

יג) עי' בקונטרס אחרון.

יד) סעיף י. ועי' קו"א ס"ק א.

טו) עי' ראשית חכמה שער הקדושה פט"ז.

טז) כדלקמן ריש סי' פה וש"נ.

יז) רב יוסף בברכות שם. פי' רבינו חננאל (הובא באור זרוע ח"א סי' קלג). רי"ף ורמב"ם שם. דעה הא' בטור ושו"ע ס"ב.

יח) רש"י שם ד"ה אשתו כגופו.

יט) כסף משנה הלכות ק"ש פ"ג הי"ח. מ"א ס"ק א.

כ) רש"י שם ד"ה ואפילו אשתו (וראה עטרת זקנים ריש סי' עד).

כא) רא"ש ברכות פ"ג סי' לה בשם רבינו יצחק. תוספות רבינו יהודה ברכות שם ד"ה היכא דאתמר.

כב) שו"ע שם.

כג) ברייתא שם. טור ושו"ע סעיף ג.

כד) רמב"ם הל' ק"ש פ"ג הי"ח. טור ושו"ע שם.

כה) לבוש סעיף ג.

כו) ב"י דלא כהג"א [ברכות פ"ג סי' לה בשם אור זרוע (ח"א סי' קלג בשם תוספות רבינו יהודה ברכות שם ד"ה היכא דאתמר)]. וכ"כ מ"א סוף סי' עד.

כז) (רב חסדא) בגמרא שם וכלישנא בתרא. רי"ף ורא"ש שם. טור ושו"ע ס"ד.

כח) הרב רבינו יונה ברכות כד, א. רא"ש שם. שו"ע שם.

כט) רמב"ם הל' ק"ש פ"ג הי"ט. טור ושו"ע שם.