עה להזהר מגלוי ושער [וקול אשה] בשעת קריאת שמע וכן שלא לקרותה כנגד הערוה ובו י' סעיפים:

א

א טפח מגולה באשהא במקום שדרכה לכסותב ערוה הוא אפילו היא אשתוג מפני שמביא לידי הרהורד כשמסתכל בו ולכן אסור לקרות ולהתפללה כנגדוו (כמו כנגד ערוה ממש עד שיחזור פניו לצד אחרז).

ויש מתירין (א)ח אם אינו מסתכל בו אפילו רואה אותו בהעברה בעלמא כיון שאינו ערוה אלא משום שמביא לידי הרהור ואין לחוש להרהור אלא כשמסתכל בוט ולא בראיה בעלמא וכל שכן אם מעצים עיניו ואינו רואהו כלל שמותר ואין צריך להחזיר פניו (ויש לסמוך על דבריהם כשאי אפשר בענין אחר).

(ויש אומרים (ב)י דלפי סברא הראשונהיא לא אמרו טפח אלא באשתו אבל באשה אחרת אפילו פחות מטפח אסור ואין דבריהם עיקר).

אבל פניה וידיה שדרכן להיות מגולים מותר לקרות כנגדן שכיון שרגיל בהן אינו בא לידי הרהוריב.

אבל כנגד שוקה אסוריג אע"פ שהשוק אינו מקום צנוע באיש שדרכו להיות מגולה (במקומות שהולכין בלא אנפלאותיד) כיון שהוא מקום צנוע באשה ערוה היאטו ויש אומריםטז שאפילו פחות מטפח שמגולה בשוקה ערוה היא אפילו באשתו ונכון לחוש לדבריהם:

ב

ב וכל זה לאנשים אבל האשה עצמה אפילו היא ערומה מותרת לקרות ולהתפלל אם היא יושבת שאין פניה שלמטה נראיןיז כמ"ש בסי' ע"דיח ואין בגילוי כל גופה משום ולא יראה בך ערות דבר לפי שאינה ערוה אלא לאנשיםיט ומשום הרהור ולפיכך אף אשה אחרת מותרת לקרות ולהתפלל כנגד אשה ערומה אם אין פניה שלמטה נראיןכ ויש מי שאוסר לאשה אחרתכא (והעיקר כסברא הראשונהכב):

ג

ג אם לבושה דק ונראה בשר מתוכה אסורכג כמו בערוה בעששית כמו (שנתבאר) [שיתבאר]כד:

ד

ד שער של אשה שדרכה לכסותה ערוה היאכה מפני שמביא לידי הרהורכו ואסור לקרות או להתפלל כנגדה על דרך שנתבאר אפילו היא אשתוכז (ג) אבל בתולות שדרכן לילך פרועות ראשכח וכן שערות של נשים שרגילין לצאת מחוץ לצמתןכט בקצת ארצותל מותר לקרות כנגדןלא שכיון שרגילין בהן אינן מביאין לידי הרהור ופאה נכרית אפילו דרכה לכסותה מותר לקרות כנגדה וגם מותר לגלותהלב ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה שהוא אסור מן התורה באשת אישלג:

ה

ה שער של ערות איש יוצא דרך נקב שבבגדו מותר לקרות כנגדולד:

ו

ו קוללה זמרלו של אשה בין בפנויהלז בין באשת איש אפילו של אשתולח הוא ערוה ואסור לקרות קריאת שמע כששומעולט והוא הדין להתפללמ או לדבר בדברי תורהמא אבל קול דבורהמב כיון שרגיל בו אינו ערוהמג אפילו של אשת אישמד ואפילו קול זמר אם יכול לכוין לבו לתפלתו בענין שאינו שומעו ואינו משים לב אליו מותרמה:

ז

ז ערות בהמה אינו נקרא ערוה ומותר לקרות כנגדהמו אבל הגוים אע"פ שנאמר בהםמז בשר חמורים בשרם ערותם נקרא ערוהמח שנאמרמט וערות אביהם לא ראו וגו' ואסור לקרות כנגדם וכן כנגד ערות קטן אפילו בן יומונ ויש מתיריןנא כנגד ערות קטן כל זמן שאינו ראוי לביאה דהיינו עד שיהיה בן ט' שנים ויום א'נב וכן עיקרנג ולכן א"צ לכסות ערות הקטן בשעת ברכת המילהנד ויש מי שאומרנה שמכל מקום לא יאחוז המוהל הערוה בידו בשעת ברכה:

ח

ח ערוה בעששית ונראית דרך דפנותיה אסור לקרות כנגדה ואפילו היא בבית אחר ונראית דרך עששית שבחלון לפי שבראיה תלה הכתוב שנאמר ולא יראה בך וגו' והרי היא נראיתנו:

ט

ט היתה ערוה כנגדו והחזיר פניו ממנהנז עם כל גופונח עד שנעשית לו מן הצד אע"פ שעומד בסמוך לה מן הצד תוך ד' אמותנט מותר לקרות אצלה ואף על פי שנאמר והיה מחניך קדוש ולא יראה בך וגו' ומחנהו של אדם הוא ד' אמות מכל צד כמ"ש בסי' ע"טס מכל מקום כיון שאמרה תורה ולא יראה בך תלה הכתוב בראיה ולא אסר אלא ערוה הנראית ומכל מקום אם יכולה להיות נראית אלא שהוא עוצם עיניו מראות ברע או שהוא סומא או בלילה אין זה מועיל כלוםסא שהרי לא נאמרסב לא תראה אלא לא יראה כמ"ש בסימן ע"דסג ויש מתיריןסד בזה לפי שמלא יראה בך וגו' אין ללמוד אלא לערות עצמו שכשערותו מגולה אסור לקרות אפילו עצם עיניו או סומא או בלילה שנאמר ולא יראה בך וגו' אבל לא לערות חבירוסה והעיקר כסברא הראשונהסו:

י

י מותר להרהר בדברי תורה כשהוא ערוםסז וא"צ לומר כנגד ערוה אחרת שנאמר ערות דבר דיבור אסור הרהור מותר (ד) ומכל מקום אין לו לשמוע ברכה מחבירו (ולצאת ידי חובתו) (כי אי אפשר לומר) שומע כעונהסח (כיון שאי אפשר לו לענות)סט:


א) ר' יצחק שם כד, א.

ב) ראב"ד הובא בהשלמה וברשב"א שם. הרב רבינו יונה ברכות כה, ב בשם רב האי גאון. רא"ש ברכות פ"ג סי' לז. טור ושו"ע סעיף א.

ג) טור ושו"ע שם.

ד) לבוש סעיף א.

ה) כדלעיל רס"י עד שדין תפלה שוה בזה לק"ש.

ו) אף אם אינו מסתכל בו, שמא יסתכל ויהרהר. וצ"ע במרדכי ברכות פ"ג רמז עו וב"ח ד"ה טפח. עי' עטרת זקנים ס"ק ב. ובשו"ת צמח צדק חאה"ע סי' קלט ס"ב (עה, ג) ובחי' ד, ד דאיסור זה הוא דוקא בטפח מגולה הן באשתו והן באחרת.

ז) כדלקמן ס"ט.

ח) עי' בקונטרס אחרון.

ט) שאז אסור באשתו בטפח בשעת ק"ש ובאחרת אפילו פחות ואפילו שלא בשעת ק"ש. ראה צמח צדק שם ושם.

י) רמ"א ס"א, עפ"י ראבי"ה סי' עו (הובא בהגהות מיימוניות הל' ק"ש פ"ג אות ס) בשם הלכות גדולות. וראה גם פי' רבינו חננאל ברכות שם הובא באור זרוע ח"א סי' קלג.

יא) היינו אם נפרש דבריו דהיינו אפילו כשאינו מסתכל, כדברי סברא הראשונה. עי' בקונטרס אחרון שפירוש זה בשיטה זו צ"ע. ואם נפרש דרמ"א מיירי כשמסתכל, עי' בקונטרס אחרון סוף ס"ק א שלפירוש זה צ"ע מ"ש הרמ"א.

יב) ראב"ד רשב"א ורבינו יונה שם.

יג) רב חסדא שם.

יד) עי' סי' ד סעיף כא. וראה לעיל מהדו"ב סי' ב ס"ב.

טו) ראב"ד ורשב"א שם. ב"י בריש הסימן.

טז) ב"ח. ט"ז ס"ק א. עטרת זקנים ס"ק א.

יז) רשב"א ברכות שם. רא"ש ברכות פ"ג סי' לז.

יח) סעיף ה וש"נ.

יט) רשב"א שם.

כ) אליה רבה ס"ק ב.

כא) רמ"א סעיף א ממשמעות רא"ש הנ"ל (ולפי גירסת הב"י לא מוכח מידי).

כב) פרי חדש. וכ"מ בב"י ואליה רבה שם.

כג) הלכות גדולות ברכות סוף פ"ג. מ"א ריש הסימן.

כד) לקמן סעיף ח. ועי' לעיל סי' מ ס"ה.

כה) רב ששת ברכות שם. טור ושו"ע ס"ב.

כו) ראב"ד מובא בהשלמה וברשב"א שם.

כז) רמ"א סעיף ב.

כח) רא"ש ברכות פ"ג סי' לז. ראבי"ה סי' עו. עי' בקונטרס אחרון.

כט) ראב"ד מובא בהשלמה וברשב"א שם (וראה שלטי גבורים שבת (כט, א אות א). רמ"א שם.

ל) ראה מ"א שם ס"ק ד.

לא) ובשו"ת צמח צדק חאה"ע סי' קלט ס"ב חילק בזה בין אשתו לאשה אחרת. וכן משמע בארחות חיים הלכות קריאת שמע סי' לו. וראה גם שו"ת צמח צדק שם סי' שסג.

לב) שלטי גבורים שם. רמ"א שם ומ"א ס"ק ה. ועי' חדות יהושע.

לג) כתובות עב, סע"א. ועי' מ"א ס"ק ג.

לד) רב פפא שם כד, א. מ"א ס"ק ב.

לה) שמואל שם.

לו) ספר יראים סי' שצב (הובא במרדכי פ"ג דברכות). הרב רבינו יונה ברכות כה, ב ד"ה ערוה בעששית. שו"ע סעיף ג.

לז) מ"א ס"ק ו.

לח) אוהל מועד שער קריאת שמע דרך ה נתיב ה. רמ"א סעיף ג.

לט) (עי' דרכי משה וכ"פ בשו"ע סעיף ב גבי שער). ועי' יגדי"ת (נ.י.) יח, שלב.

מ) הרב רבינו יונה שם. וראה גם לעיל סעיף א. ובסי' עד ס"א וש"נ.

מא) מרדכי פרק ג דברכות (רמז פ) בשם רא"ם (בספר יראים סי' שצב). וראה גם לעיל סי' עד ס"א וש"נ.

מב) הרב רבינו יונה שם. לחם חמודות ברכות פ"ג אות קיז.

מג) ראבי"ה סי' עו (מובא בהגה"מ פ"ג מהל' ק"ש אות ס). רמ"א שם.

מד) מ"א ס"ק ו.

מה) הרב רבינו יונה שם.

מו) גמרא ברכות כה, ב.

מז) יחזקאל כג, כ.

מח) רב יהודא שם. טור ושו"ע ס"ק ד.

מט) בראשית ט, כג.

נ) רמב"ם הל' ק"ש הט"ז. שו"ע שם.

נא) בעל העיטור הלכות מילה שער ג (הובא בטור יו"ד סי' רסה. ב"י או"ח סוף הסימן). רמ"א סעיף ד.

נב) כל בו סי' עג בשם הר"ף. מ"א ס"ק ח.

נג) רמ"א שם.

נד) בעל העיטור שם. ס' האשכול הלכות מילה.

נה) מ"א שם. עמ"א סס"י ע"ד דתלי ברואה וצ"ע.

נו) רבא שם. טור ושו"ע סעיף ה. ועי' תהל"ד סק"א.

נז) רמב"ם הלכות ק"ש פ"ג הט"ז. שו"ע סעיף ו.

נח) ט"ז ס"ק ב.

נט) פרי חדש סעיף ו.

ס) סעיף א.

סא) ב"ח. מ"א ס"ק ט. ט"ז שם. וראה גם לעיל ס"א.

סב) ראב"ד מובא ברשב"א ברכות כד, א ד"ה והא איכא עגבות.

סג) סעיף ב.

סד) ב"י. שו"ע שם.

סה) מ"א סי' עד ס"ק חי"ת.

סו) עי' שבת קנ, א ודו"ק.

סז) שבת דף קנ, א. מ"א סי' פה ס"ק ב. פרי חדש סעיף ג. ועי' לעיל רס"י עג. לקמן רס"י פד.

סח) ראה לעיל סי' ח סי"א וש"נ.

סט) עי' בקונטרס אחרון. ועי' לקמן הל' שחיטה סי' א סקנ"ב. חי' צמח צדק קצה, ב. הל' שחיטה עם ביאורי הלכות ע' סג.