פב דין צואה יבשה ובו ב' סעיפים:

א

א צואה אפילו יבשה כחרס ואין בה ריח כלל אסור לקרות כנגדהא מן התורהב ואפילו יבשה כל כך שאם יזרקנה נפרכתג יש להסתפק ולאסורד שספק של תורה להחמיר עד שיתפרך על ידי גלילה שיותר בקל נפרכת על ידי זריקה מעל ידי גלילה אבל כשהיא נפרכת על ידי גלילה אזי היא כעפר ומותר לקרות כנגדהה אף על פי שלא נתפרכה עדייןו אבל אם תשבר לשנים על ידי גלילה אין זה מועילז ובזמן הקור שהצואה נקרשת הרבה כאבן יש להסתפק אם מועיל לקרות כנגדה כי שמא אף ע"פ שנקרשת עדיין שם צואה עליה ואסור מן התורה כמו בית הכסא שאין בו צואה שאסור מפני שעדיין שמו עליו כמ"ש בסי' פ"גח וכ"ש זו שיכולה לחזור לקדמותה על ידי חום וספק של תורה להחמירט:

ב

ב מי רגלים שנבלעו בקרקע אם הם מרטיבין היד שנוגעת בהן אסור לקרות כנגדןי ויש אומריםיא שאינו אסור אלא בטופח על מנת להטפיח כגון שאם מניח ידו עליהם תעלה בה ליחות שאם יניחנה על דבר אחר יקבל ממנה ליחות ואם אין ליחות כל כך מותר ויש לסמוך על דבריהםיב להקל בדברי סופריםיג:


א) רבא ברכות כה, א. מ"א ס"ק ב.

ב) הרב רבינו יונה שם ד"ה היכי דמי. הובא בב"י וכסף משנה הל' ק"ש פ"ג ה"ז.

ג) גמרא שם לפרש"י.

ד) רא"ש ברכות פ"ג סי' מט.

ה) טור. רמ"א סעיף א.

ו) ראה מ"מ וציונים.

ז) כסף משנה הל' ק"ש פ"ג ה"ז בשם רבינו מנוח. מ"א ס"ק א.

ח) סעיף א.

ט) מ"א ס"ק ב. ועי' אליה רבה ס"ק ב. וראה חקרי הלכות ח"ו לט, ב.

י) רבא שם. רמב"ם הל' ק"ש פ"ג ה"ז. שו"ע ס"ב. וכן בנבלע בבגד עי' בדה"ש סי' י סקי"ט.

יא) רא"ש ברכות פ"ג סי' מט בשם גאון (ורבינו חננאל מובא בספר הנר וראבי"ה סי' עה ואור זרוע ח"א סי' קלא) כתנא קמא דר' יוסי שם. טור ורמ"א ס"ב.

יב) רמ"א סעיף ב.

יג) דרכי משה.