פג דיני בית הכסא בקריאת שמע ובו ה' סעיפים:

א

א כשם שאסור לקרות קריאת שמע כנגד הצואה מן התורהא כך אסור לקרות כנגד בית הכסא ישןב דהיינו שנשתמש בו כבר פעם אחד בעשיית צרכיוג ואפילו אם פינה ממנוד הצואה אח"כ שכיון שחל עליו שם בית הכסא פעם אחד מאוס הוא ואין זה מחנה קדוש ואסור מן התורהה ואפילו הוא ממחיצות גבוהות י' טפחים שהן חולקות רשות לעצמן לכל מה שבתוכן ונמצא שהצואה שבתוכן היא ברשות בפני עצמו מכל מקום המחיצות עצמן כיון שהם מיוחדים לכך הם מאוסיןו כמו גרף של רעיז וצריך להרחיק מהם ד' אמות ולפניו כמלא עיניוח אפילו פינו ממנו הצואה ולכן צריך ליזהר שלא לקרות או להתפלל או להרהר בדברי תורהט בחצר כנגד בית הכסא כמלא עיניו אף על פי שהוא סגור ואי אפשר לראות הצואה שבוי.

במה דברים אמורים כשעשה בחצירו חדר מיוחד לזה אבל אם עשה בית הכסא במחיצות של בית או חצר אין על המחיצות אלו דין בית הכסא אע"פ שהן ג"כ מחיצות של בית הכסא (ו)כיון שאינן מיוחדות לו בלבד [ו]מותר לקרות אפילו בסמוך להן ממשיא (רק שלא יהיה סמוך להחלל שביניהם שנפלהיב שם ולא כנגדו מלא עיניו)יג:

ב

ב הזמין מקום או חדר לבית הכסא ועדיין לא נשתמש בויד אסור לקרות בתוכוטו מדברי סופריםטז הואיל ונקרא עליו שם בית הכסא יש בו בזיון לקריאה שבתוכו אבל מותר לקרות כנגדויז אפילו בסמוך לו תוך ד' אמותיח שאין קריאת השם בלבד כדאי לאסור חוצה לו:

ג

ג היו לפניו ב' חדרים ואמר חדר זה יהיה לבית הכסא וגם זה הרי שניהם אסורים לקרותיט בתוכםכ אבל אם אמר על השני וחדר זה ולא אמר וגם זה הרי השני ספק אם הזמינוכא לכך אם לא לפיכך אין קורין לכתחלה ואם קרא יצאכב אבל אם קרא במקום שאסור לקרות בודאי אפילו אין איסורו אלא מדברי סופרים צריך לחזור ולקרותכג כמ"ש בסי' ע"אכד:

ד

ד בית הכסא שהוא בחפירהכה ופיו ברחוק ד' אמות מן הגומאכו והוא עשוי במדרון בענין שהרעי מתגלגל ונופל מיד למרחוק וכן המי רגלים יורדין מיד לגומאכז הרי הוא כסתום וכאלו אין שם בית הכסא כלל חוץ לגומאכח (בין שיש לו מחיצות בין שאין לוכט) ומותר לקרות שם אם אין שם ריח רעל וגם אין משתינים חוץ לגומאלא.

אבל אם משתינים שם לפעמיםלב (ורגילים בכךלג) אסור להרהר שם בדברי תורהלד ואצ"ל לקרות קריאת שמע (ואפילו בשעה שאין שם מי רגליםלה) לפי שיש שם בית הכסא על מקום זה שחוץ לגומא שמשתינים שם וצריך להרחיק ממקום זה ד' אמות ולפניו כמלא עיניו (א) (ומכל מקום אם יש לו מחיצותלו אין להם דין מחיצות בית הכסא להרחיק מהן כיון שאין המחיצות אלא לבית הכסא של הטלת מי רגלים שאין אסורין אלא מדברי סופרים אחר שנפלו לארץלז שהצואה שבגומה כסתום דמי ואין מחיצות אלו נקראים בשבילה מחיצות בית הכסא):

ה

ה בני אדם שיש להם ספסל נקוב שנפנים עליולח וכן באותם בתים שיש בתוכם כסאות קטנים נקובים לצורך הילדים קטנים שבביתלט צריך ליזהר שיהיו מכוסים בשעת קריאת שמע ותפלה ודברי תורה או יוציאם מהחדר שמתפלל או לומד בו אפילו הם נקיים בתוכם ועל גבם שכיון שהם מיוחדים לפנות עליהם הרי הם כבית הכסאמ שאפילו אין בו צואה צריך להרחיק ממנו ד' אמות ולפניו כמלא עיניו מן התורהמא:


א) ברכות כה, א. וראה גם לעיל סי' עו ס"ט. סי' פב ס"א. לקמן ס"ה. סי' פז ס"א.

ב) גמרא שם כו, א. טור ושו"ע ס"א.

ג) עי' משנ"ב בה"ל ד"ה הזמינו. ועי' זקן אהרן ח"א ס"א. ארץ צבי סי' קי. חקרי הלכות ח"ו מב, א.

ד) ר' יוסי בר חנינא שם. טור ושו"ע שם.

ה) הרב רבינו יונה שם. ב"י.

ו) ט"ז ס"ק א. מ"א ס"ק א.

ז) ראה לקמן סי' פז סעיף א וש"נ.

ח) עי' מ"א סוף ס"ק ה. תהל"ד סק"ב.

ט) כדלקמן סי' פה סעיף א וש"נ.

י) ט"ז שם. ועי' חי' צמח צדק קצה, ב.

יא) ט"ז שם.

יב) אולי צ"ל: שנפנה.

יג) עי' חקרי הלכות ח"ו מא, א.

יד) כ"ה לפ"ד השו"ע סעיף ב.

טו) בעייא דרבינא שם.

טז) רא"ש ברכות פ"ג סי' נז. וראה תלמידי רבינו יונה ברכות שם.

יז) גמרא שם.

יח) פרישה ס"ק ד, וכ"מ ממ"א ס"ק ה.

יט) גמרא נדרים ז, א. רמב"ם הל' ק"ש פ"ג ה"ג. טור ושו"ע ס"ג.

כ) כדלעיל סעיף ב.

כא) בעייא דרבינא שם. רמב"ם שם.

כב) רמב"ם שם.

כג) עי' לבוש סעיף ב. וראה גם רמב"ם הל' ק"ש פ"ג ה"ב. רמ"א סעיף ה.

כד) סעיף ו.

כה) רבא ברכות כו, א ורש"י שם ד"ה דפרסאי. טור ושו"ע סעיף ד.

כו) טור בשם רש"י.

כז) הרב רבינו יונה שם ד"ה בתי בשם רב האי גאון.

כח) מ"א ס"ק ד.

כט) ט"ז סוף ס"ק א.

ל) רא"ש ברכות פ"ג סי' נו. ספר הנר ברכות שם בשם רבינו ברוך ספרדי.

לא) רא"ש והרב רבינו יונה שם. שו"ע סעיף ד.

לב) רמ"א שם.

לג) תוספות רבינו יהודה ברכות שם. רא"ש שם. טור. ב"י.

לד) רמ"א שם. וראה רמב"ם הל' ק"ש פ"ג ה"ד. הגהות מיימוניות שם אות ג. פסקי תוס' סנהדרין פ"ב אות מח.

לה) (שאל"כ תיפוק לי' משום מי רגלים עב"י).

לו) ט"ז ס"ק ב. עי' קונטרס אחרון.

לז) כדלעיל סי' עז סעיף א.

לח) מ"א ס"ק ה.

לט) ט"ז ס"ק ג.

מ) ראה רא"ש ברכות פ"ג סי' נד.

מא) כדלעיל סעיף א.