פד אם מותר לקרות במרחץ ובו סעיף אחד:

א

א מרחץ חדש שלא רחצו בו מותר לקרות בוא שאין קריאת שם אוסרתו כמו שאוסרת בבית הכסא לפי שבית הכסא הוא מאוס ביותרב.

ומרחץ ישן בבית החיצון שכל העומדים שם הם לבושים מותר לקרות שם קריאת שמע ולהתפללג.

ובאמצע שקצת מן העומדים שם הם לבושים וקצתם ערומים יש שם שאילת שלום אבל לא קריאת שמע ותפלה ודברי תורה (א) אפילו בשעה שאין שם אדם ערוםד אבל מותר להרהר שם בדברי תורהה אפילו כשיש שם ערומיםו ומותר לפסוק שם דין ובלבד שלא יאמר טעמו של דבר שזה אינו אלא כמו הרהור בדברי תורה שמחשב הטעם בלבוז.

והבית הפנימי שכל העומדים שם הם ערומים אפילו שאילת שלום אסור כי שלום הוא שמו של הקדוש ברוך הואח שנאמרט ויקרא לו ה' שלום והוא הדין שאסור ליתן שלום לחבירו במבואות המטונפותי.

ואדם ששמו שלום יש אוסריןיא לקרות בשמו אלא בלשון (לע"ז) ויש מתיריןיב כיון שאין מתכוין על ענין השלום אלא להזכרת שמו של אותו אדם (ובדברי סופרים הלך אחר המיקליג וכן נוהגין).

ואסור לענות שם אמןיד ולא להרהר בשום דבר שבקדושהטו ואם שאל לו אדם דבר הלכה אסור לומר לו אין משיבין במרחץ אבל בבית האמצעי מותר לומר לו כךטז:


א) רב אדא בר אהבה שבת י, א ורש"י שם ד"ה בחדתי. טור ושו"ע.

ב) גמרא שם (סע"א ורע"ב).

ג) ברייתא שם (ע"א). ורש"י שם. וראה לעיל סי' מה סעיף ג.

ד) ב"ח. עולת תמיד ס"ק ב. עי' בקונטרס אחרון.

ה) ר"ן שבת שם ועבודה זרה מד, ב.

ו) כדלעיל ריש סי' עג. סי' עה ס"י. ועי' לעיל סי' מז ס"ב וש"נ.

ז) ר"ן שם. עטרת זקנים ס"ק ב. רמ"א סוף סי' פה.

ח) גמרא שם י, ב. וראה גם לקמן סי' פה ס"ג. סי' פט ס"ג. סי' קכח סנ"ח.

ט) שופטים ו, כד.

י) מ"א ס"ק ב.

יא) ב"ח. מ"א שם.

יב) ט"ז ס"ק ג.

יג) עבודה זרה ז, א.

יד) ר"ן שבת מ, ב מירושלמי שם פ"ג ה"ג. רמ"א סוף הסימן.

טו) רמב"ם פ"ג מהל' ק"ש ה"ד. ב"י סי' פה.

טז) עבודה זרה דף מד, ב. מ"א סוף הסימן.