נח הלכות קריאת שמע וברכותיה ובו י"א סעיפים:  
נט דין ברכה ראשונה ביוצר ובו ו' סעיפים:  
ס דין ברכות לקריאת שמע ואם צריכים כוונה ובו ה' סעיפים:  
סא דין כמה צריך לדקדק ולכוין בקריאת שמע ובו כ"ה סעיפים:  
סב דין מי שלא דקדק בקריאת שמע או לא השמיע לאזנו ובו ג' סעיפים:  
סג לישב בשעת קריאת שמע ושלא יישן ובו י' סעיפים:  
סד דין הטועה בקריאת שמע ובו ד' סעיפים:  
סה הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור קוראין קריאת שמע או שהפסיק בשעת הקריאה ובו ג' סעיפים:  
סו באיזה מקום יכול להפסיק ובאיזה מקום לא יפסיק ובו י"ג סעיפים:  
סז דין ספק אם קרא קריאת שמע ובו ב' סעיפים:  
סח שלא להפסיק בפיוטין ובו ב' סעיפים:  
סט דין פורס על שמע ובו ט' סעיפים:  
ע מי הם הפטורים מקריאת שמע ובו ה' סעיפים:  
עא אבל והעוסקים במת פטורים מקריאת שמע ובו ו' סעיפים:  
עב דין נושאי המטה והמנחמים והמלוין ובו ה' סעיפים:  
עג הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג ובו ג' סעיפים:  
עד שלא לברך כשאבריו רואים את הערוה ובו ז' סעיפים:  
עה להזהר מגלוי ושער [וקול אשה] בשעת קריאת שמע וכן שלא לקרותה כנגד הערוה ובו י' סעיפים:  
עו להזהר מצואה בשעת קריאת שמע ובו י"א סעיפים:  
עז שלא לקרות כנגד מי רגלים ובו ב' סעיפים:  
עח מי שנצטרך להטיל מים בשעת קריאה ובו ד' סעיפים:  
עט מי שנזדמן לו צואה בשעת קריאה ובו י"א סעיפים:  
פ מי שאינו יכול להשמר מהפיח ובו ג' סעיפים:  
פא דין צואת קטן ובו ג' סעיפים:  
פב דין צואה יבשה ובו ב' סעיפים:  
פג דיני בית הכסא בקריאת שמע ובו ה' סעיפים:  
פד אם מותר לקרות במרחץ ובו סעיף אחד:  
פה באיזה מקומות אסור לקרות קריאת שמע ובו ד' סעיפים:  
פו שצריך להרחיק מן מים סרוחים ובו סעיף אחד:  
פז כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי ובו ד' סעיפים:  
פח בעל קרי מותר בקריאת שמע ובו ב' סעיפים: