פט הלכות תפלה וזמנה ובו ט' סעיפים:  
צ דין מקום הראוי להתפלל והולך בדרך ובו כ"ה סעיפים:  
צא שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה ובו ו' סעיפים:  
צב הנצרך לנקביו ודין רחיצה ושאר הכנות ובו י' סעיפים:  
צג קודם שיתפלל צריך לשהות ובו ד' סעיפים:  
צד צריך לכוין כנגד ארץ ישראל ודין הרוכב או יושב בספינה ובו י' סעיפים:  
צה כיון איבריו בשעת התפלה ובו ד' סעיפים:  
צו שימנע כל הטרדות כדי שיכוין ובו ג' סעיפים:  
צז שלא יגהק ולא יפהק בשעת התפלה ובו ה' סעיפים:  
צח צריך שיהיה לו כוונה בתפלתו ובו ה' סעיפים:  
צט דין שתוי ושכור לתפלה ובו ד' סעיפים:  
ק תפלת המועד צריך לסדר ובו סעיף אחד:  
קא שצריך לכוין בכל הברכות ושיכול להתפלל בכל לשון ובו ה' סעיפים:  
קב שלא להפסיק כנגד המתפלל ובו ה' סעיפים:  
קג מי שנזדמן לו רוח בתפלתו או עטוש ובו ג' סעיפים:  
קד שלא להפסיק בתפלה ובו ז' סעיפים:  
קה דין המתפלל שתי תפלות ובו סעיף אחד:  
קו מי הם הפטורים מתפלה ובו ד' סעיפים:  
קז המסופק אם התפלל ודין תפלת נדבה ובו ה' סעיפים:  
קח מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס ובו י"ח סעיפים:  
קט דין איך יתנהג היחיד לכוין בתפלתו עם הצבור ובו ה' סעיפים:  
קי דין היוצא לדרך ופועלים מה יתפללו וסדר תפלת הדרך ובית המדרש ובו יו"ד סעיפים:  
קיא דין סמיכות גאולה לתפלה ובו ד' סעיפים:  
קיב שלא להפסיק לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות ובו סעיף אחד:  
קיג דיני הכריעות בי"ח ברכות ובו ט' סעיפים:  
קיד דין הזכרת הרוח וגשם וטל ובו י"א סעיפים:  
קטו טעם ברכת אתה חונן ובו סעיף אחד:  
קטז פירוש ברכת רפאנו ודינה ובו סעיף אחד:  
קיז דיני ברכת השנים ובו ה' סעיפים:  
קיח חתימת ברכת השיבה ובו ב' סעיפים:  
קיט דין הרוצה להוסיף בברכות ובו ו' סעיפים:  
קכ שראוי לומר רצה בכל תפלה ובו ב' סעיפים:  
קכא דיני מודים ובו ג' סעיפים:  
קכב דינים השייכים בין י"ח ליהיו לרצון ובו ג' סעיפים:  
קכג דיני הכריעות בסיום י"ח ברכות ובו ח' סעיפים:  
קכד דין הנהגת ש"ץ בי"ח ברכות ודין עניית אמן ובו י"ד סעיפים:  
קכה דיני קדושה ובו ד' סעיפים:  
קכו דין ש"ץ שטעה ובו ד' סעיפים:  
קכז דין מודים דרבנן ובו ג' סעיפים: