רנ הכנת הסעודות לשבת ובו ח' סעיפים:

א

א לעולם ישכים אדםא לטרוח ולהכין צרכי שבתב בערב שבת בבקר ורמז לדבר שנאמרג והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו משמע לאלתר שיביאו יכינו וההבאה היתה בבקרד שנאמרה וילקטו אותו בבקר בבקר.

ואע"פ שהכין בהשכמה מצוה שיוסיף גם בבין השמשות ורמז לדבר שנאמרו והיה משנהז (כלומר שיכינו שנית):

ב

ב ויש לאדם למעט קצת בלימודו בערב שבתח וכל שכן בשאר עסקיו כדי שיהא פנוי להכין צרכי שבת אלא אם כן הכין כבר ביום ה'ט או שיש לו מי שיכין לוי:

ג

ג ונוהגין בקצת מקומות שלא לקבוע ישיבה בערב שבת לפי שלימוד הישיבה הוא דבר שאין לו קצבה שרגילין לפלפל ושמא ימשכו הרבה בפלפולם ולא יהא להם פנאי אח"כ להכין צרכי שבתיא אבל מי שלומד דבר שיש לו קצבה אם (א) רגיל ללומדו בכל יום אין לו לבטלו בערב שבת ואף דבר שאינו רגיל ללומדו בכל יום מכל מקום אם לומד עם רבים אל יבטלנויב ואפילו כשלומד ביחיד אם הוא דבר שדרך ללומדו בערב שבת כגון פירוש רש"י מפרשת השבוע כמו שיתבאר בסי' רפ"היג יכול ללמוד כדרכויד.

ואם אח"כ לא ימצא לקנות אזי לא יקבע לימודו בבקר שהוא זמן שמוצא לקנות ואם לא ימצא לקנות אחר התפלה אזי יקנה בתחלה ואח"כ יתפלל ובלבד שיקרא קריאת שמע מקודם שמא יעבור זמנה עד שיקנה אבל התפלה נמשך זמנה יותר ואף שיש לחוש שמא יעבור גם זמן תפלה מכל מקום מצוה זו של הכנת סעודות שבת היא עוברת בודאי שאח"כ לא ימצא לקנות ומכל מקום אם הצבור מתפללין אל יפרוש מהםטו:

ד

ד אפילו (ב) מי שיש לו כמה עבדים יש לו להשתדל להכין בעצמו צרכי שבתטז שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחויז.

ואפילו מי שהוא אדם חשוב ביותר ואין דרכו ליקח דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית חייב להשתדל ולעשות שום דבר מצרכי השבת בעצמויח שזהו כבודו של שבת וגדולי החכמים היו עושים בעצמם מלאכות שאינן לפי כבודם כדי להרבות בכבוד השבתיט יש מהם שהיה מחתך הירק דק דק בעצמוכ ויש מהם שהיו מבקעים עצים בעצמםכא ויש מהם שהיה מצית האור תחת העצים בעצמוכב ויש מהם שהיה מתקן הבית ומפנה כלי החול ומכניס כלים הצריכים לשבתכג ובעסק זה היה יוצא ונכנס תמיד בביתו בערב שבת להוציא כלי החול ולהכניס משאות כלי תשמיש ובגדי חופש ומיני מגדים להראות כבוד השבת שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו כאדם שמקבל את רבו בביתו שהוא מראה לו שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח ולהרבות בשבילוכד ומהם ילמוד כל אדם לטרוח בעצמו ואל יאמר איך אפגום כבודי כי זהו כבודו שמכבד השבתכה:

ה

ה יש ליזהר להשחיז הסכין בכל ערב שבתכו כי זהו מכבוד השבת שמכין עצמו לאכילה ורמז לדבר והכינו את אשר יביאו ובתיבת את נרמז הסכיןכז מלשון לאתים ולמזמרותכח ואומרכט וידעת כי שלום אהלך ודרשו חכמיםל זו השחזת סכין כי אם קהה הברזל ולא יוכל לחתוך אין זה שלום בית:

ו

ו טוב לומר על כל דבר שקונה זהו לכבוד שבתלא וכן בכל מה שהוא עושה טוב לחשוב שעושה לכבוד שבת:

ז

ז טוב יותר לקנות בערב שבת מלקנות ביום ה'לב במה דברים אמורים במשקין ומיני מגדים וכיוצא בהם מדברים שאינם צריכים הכנה להכינם שיהיו ראוים להנאתםלג אבל מאכלים הצריכים עדיין הכנה טוב יותר לקנות ביום ה'לד כדי שיהיה לו פנאי הרבה לטרוח בהכנתםלה ולהתעסק בשאר צרכי שבת:

ח

ח יש לטעום התבשילים בערב שבתלו וטוב לטעום מכל תבשיל ותבשיללז:


א) מימרא דרב חסדא שבת קיז, ב. טור ושו”ע ס"א.

ב) רש"י שם ד"ה ישכים אדם.

ג) שמות טז, ה.

ד) רש"י שבת שם ד"ה והכינו. טור ולבוש ס"א.

ה) שמות טז, כא.

ו) שם טז, ה.

ז) שבלי הלקט סי' נה, הובא בב"י ומ"א סק"א, ממדרש תנחומא.

ח) שלטי הגבורים שבת מד, א בשם הירושלמי. הובא בדרכי משה סי' רנא סק"א. רמ"א סי' רנא ס"ב.

ט) מ"א שם סוף סק"ו בשם סדר היום.

י) שיירי כנסת הגדולה הגה"ט אות א. עולת שבת סו"ס רנא. וראה לקמן ס"ד וקו"א ס"ק ב. סי' רנא ס"ג (במוסגר).

יא) כנסת הגדולה הגה"ט. מ"א סוס"י רנא סק"ו.

יב) סדר היום הנהגת והכנת יום הששי לכבוד השבת, הובא בכנסת הגדולה ובמ"א שם. וראה קו"א ס"ק א.

יג) סעיף ב.

יד) כנסת הגדולה ומ"א שם.

טו) סדר היום ומ"א שם.

טז) טור ושו”ע ס"א.

יז) קידושין מא, א. מ"א סק"ב. וראה גם לקמן סי' תלב ס"ח. סי' תנג סל"ג. סי' תס ס"ג. וראה שדי חמד מערכת המ"ם כלל נד. קובץ כינוס תורה חו' יב ע' מט.

יח) רמב"ם פ"ל ה"ו. טור ושו"ע שם.

יט) גמרא שבת קיט, א.

כ) רב חסדא שם. טור ושו"ע שם.

כא) רבה ורב יוסף שם. טור ושו"ע שם.

כב) ר' זירא שם. טור ושו"ע שם.

כג) רב נחמן בר יצחק שם. טור ושו"ע שם.

כד) רש"י שם ד"ה מכתף.

כה) טור ושו”ע שם.

כו) כל בו סי' לא. רמ"א ס"א.

כז) ב"י שם בשם ס' חיי עולם. ספר היראה אות שט. לבוש סוס"א. ט"ז סק"ב.

כח) ישעי' ב, ד.

כט) איוב ה, כד.

ל) ס' היראה וכל בו שם בשם הספרי. הובא בב"י סוף הסימן. מהרש"ל בהגהותיו לטור סי' רס. ב"ח שם ס"א.

לא) מ"א סק"א בשם כתבי האר"י ז"ל.

לב) מ"א שם בשם כתבי האר"י ז"ל (פרי עץ חיים שער יח פ"א-ב. שער הכוונות ענין ליל ו').

לג) תוספת שבת סק"א.

לד) ראה לעיל סי' רמב סי"א.

לה) תוספת שבת שם. מ"א סי' תקעה סק"ד.

לו) מחזור ויטרי (סי' קצא) בשם הירושלמי. שבלי הלקט סי' פב. מטה משה סי' תח. אליה זוטא סק"ב. וראה לקו"ש ח"ב ע' 475.

לז) מ"א סוסק"א בשם כתבי האר"י ז"ל (פרי עץ חיים שער יח פ"ג).