רנא שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה ובו ה' סעיפים:

א

א אסרו חכמים לעשות מלאכה בערב שבת וערב יו"ט מן המנחה ולמעלה וכל העושה אינו רואה סימן ברכה לעולםא מאותה מלאכהב שמה שמרויח בה מפסיד כנגד זה ממקום אחרג אבל אין עונשין אותו עליהד לא נדוי ולא מכות מרדותה כדרך שעושין לעובר על דברי חכמיםו לפי שלא החמירו כל כך באיסור זהז ומכל מקום גוערין בו ומבטלין אותו מלעשותה בעל כרחוח:

ב

ב יש אומרים שאיסור זה הוא מן מנחה גדולה ולמעלה דהיינו משש שעות ומחצה ואילךט ויש אומרים שהוא ממנחה קטנה דהיינו מתשעה ומחצהי ואילך ולענין הלכה המיקל בדברי סופרים לא הפסיד הברכהיא:

ג

ג לא אסרו אלא מלאכה גמורה אבל (א) פרקמטיא מותרתיב עד שיעור שיתבאר בסי' רנ"ויג.

ואפילו מלאכה גמורה אינה אסורה אלא כשנקבע עצמו עליה אבל מותר לעשות מלאכה לפי שעה דרך עראייד כגון אם נזדמן לו לכתוב אגרת שלומיםטו וכיוצא בזה שלא אסרו אלא לעשות מלאכה דרך קבע כדי שיהיה פנוי להתעסק בצרכי שבתטז.

(ואפילו מי שאינו צריך כלל להתעסק בצרכי שבת אסור לו לעשות מלאכה מן המנחה ולמעלה לפי שלא רצו חכמים לחלק בגזרתם).

ואפילו לקבוע עצמו למלאכה גמורהיז אין איסור אלא כשאינה לצורך השבת או אפילו לצורך השבת אלא שעושה בשכר אבל לעשות לצורך השבת בחנם כגון לתפור בגדים לצורך השבתיח בין לו בין לחבירויט בחנם מותר כל היום וכן מותר להעתיק ספרים ללמוד בהםכ בין שכותב לעצמו בין שכותב לחבירו בחנם דכיון שהוא דבר מצוה הרי זה כלצורך שבתכא:

ד

ד אסור לספר את הנכרי בערב שבת מן המנחה ולמעלה אפילו תספורת שהיא מעשה הדיוטכב ואפילו מספרו בחנם כיון שאין במלאכה זו צורך השבת.

אבל מותר לספר את ישראל כל היוםכג אפילו מעשה אומןכד ואפילו בשכרכה ואינו דומה לתפירת בגדים ושאר המלאכות שאין הדבר ניכר שהמלאכה נעשית עכשיו בשביל השבת לפיכך אין היתר אלא בחנם (שכשיטול שכר הרי זה כאלו נעשית בשביל שכרו בלבד ואינה נעשית כלל עכשיו בשביל השבת) אבל התספורת ניכרת שנעשית עכשיו בשביל השבתכו:

ה

ה מי שהוא עני ורוצה לעשות מלאכה להשתכר להוציא השכר לצורך שבת מותר לו לעשות כל היום שהרי אפילו בחול המועד מותר לו לעשות כל המלאכות על דרך זהכז כמו שיתבאר בסי' תקמ"בכח וכל שכן בערב שבת מן המנחה ולמעלה שהוא קל מחולו של מועד לפיכך כל מה שמותר בחולו של מועד כל שכן שמותר בערב שבתכט כל היום אפילו בשכר:


א) ברייתא פסחים נ ע"ב. טור ושו”ע ס"א.

ב) מ"א סק"ג. וראה אליה רבה רסק"ב.

ג) ט"ז סי' תסח סק"א. תוספת שבת כאן סק"ב. וראה גם לקמן סי' תסח ס"ג.

ד) גמרא שם. מ"א סק"ב.

ה) רמב"ם פ"ח מהל' יו"ט הי"ח. וסמ"ג ל"ת ע"ה בסופו.

ו) כדלקמן סי' תצו ס"ב וס"ג.

ז) ראה עו"ש סק"א.

ח) רמב"ם שם וסמ"ג שם. מ"א סק"ב.

ט) טור ומרדכי פסחים סי' תרג בשם מהר"ם בתשב"ץ סי' צ. דעה הא' בשו"ע ס"א. ב"ח סוף ס"א. עטרת זקנים ס"ק א.

י) רש"י פסחים נ, ב ד"ה מן המנחה. לגירסת רא"ם בביאוריו על הסמ"ג שם. דעה הב' בשו"ע שם. מ"א ס"ק ד. וראה גם לקמן סי' רנו.

יא) ט"ז סוסק"א.

יב) מ"א סק"א.

יג) כמו שעה קודם הלילה.

יד) אור זרוע הל' ער"ש סי' יג. רמ"א ס"א.

טו) רמ"א שם. וראה דרכי משה סק"ג.

טז) אור זרוע ודרכי משה שם.

יז) עולת שבת סק"ב. אליה רבה סק"ו.

יח) רא"ש פסחים פ"ד סוס"א. וטור בשם ראבי"ה סי' תצה. שו”ע ס"ב. וראה קיצור הלכות הערה 4.

יט) ב"י. רמ"א ס"ב.

כ) רא"ש שם. טור ושו”ע ס"ב. וראה מ”מ וציונים. פסקי אדה"ז ע' 195.

כא) ב"י ולבוש ס"ב.

כב) מ"א ס"ק ה. אליה רבה סק"י.

כג) כל בו סי' נח. רמ"א. וראה מ”מ וציונים.

כד) ב"י. מ"א סק"ה.

כה) לבוש ס"ב. מ"א שם.

כו) מ"א שם.

כז) ט"ז סק"ב.

כח) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ב.

כט) מ"א ס"ק ה. וראה דרכי משה סק"ג.