רנה הכנת האש קודם הכנסת שבת ובו ד' סעיפים:

א

א אסור לעשות מדורה מעצים סמוך לחשכה אלא אם כן מצית בהם האור כל כךא עד שתהא השלהבת עולה מאליהב בלי סיוע עצים אחריםג גזרה שמא יחתה בה בשבת ויניד העצים כדי שתעלה השלהבתד ואם הוא עץ יחידי צריך שיאחוז האור מבעוד יום ברוב הקיפו וברוב עביוה דהיינו שיכנס האור בעובי העץ עד רובו ומבחוץ יקיפנו ג"כ עד רוב הקיפוו שאז ידלק מאליו בשבת ולא יצטרך כלל להנידו:

ב

ב עצים שלא הודלקו מבעוד יום כשיעור שנתבארז אע"פ שהודלקו אח"כ מאליהם בשבתח בענין ששוב אין לחוש שמא יחתה בהםט אעפ"כ אסור להנות מהם בשבת כיון שהודלקו מבעוד יום באיסורי אבל אם הודלקו מבעוד יוםיא כשיעור שנתבאר יכול להתחמם כנגדם ולהשתמש לאורן בין שהם על גבי קרקע בין שהם על גבי מנורה ואפילו מדברים שאסור לעשות מהם פתילה לנריב מפני שהאור מסכסכת בהם ואינה נאחזת בהם יפה כמו שיתבאר בסי' רס"דיג מותר לעשות מהם מדורה בכל מקוםיד לפי שבמדורה שהיא היסק גדול מבעיר האחד את חבירוטו:

ג

ג יש אומריםטז שבפחמין אפילו לא אחז בהם האור אלא כל שהוא מבעוד יום הרי זה מותר לפי שהם דולקים והולכים מאליהםיז ויש חולקין על זהיח ובדברי סופרים הלך אחר המיקליט:

ד

ד מדורה של זפת ושל גפרית ושל קש וגבבאכ אפילו לא אחז בהן האור אלא כל שהוא הרי זה מותר שהם דולקים והולכיםכא מאליהם וכן מדורה <(א)> של קנים ושל גרעיני תמרים כשהם מפורדים אבל אם הקנים הם אגודים והגרעינים הם בסל צריכים שיצית בהם האור כל כך בענין שתהא השלהבת עולה מאליהכב לפי שאין השלהבת יכולה ליכנס בהם מאליהכג:


א) משנה כ, רע"א. טור ושו"ע ס"א.

ב) רבי חייא בברייתא שם. טור ושו"ע שם.

ג) שמואל בגמ' שם. שו"ע שם.

ד) רמב"ם פ"ג הי"ט. שו"ע שם.

ה) רב פפא שם. טור ושו"ע שם.

ו) רש"י שם ד"ה רוב עביו וד"ה רוב היקפו. לבוש ס"א. ט"ז סק"א. מ"א סק"א.

ז) רמב"ם פ"ג הי"ט. שו"ע ס"א.

ח) משמעות מ"מ שם. מ"א סק"ב. וראה גם סק"ג. עולת שבת סק"א.

ט) עולת שבת שם.

י) ראה אליה רבה סק"א. וראה עולת שבת שם. פמ"ג א"א סק"ג.

יא) מ"א סק"ג.

יב) ברייתא שם כא, רע"א. טור ושו"ע שם.

יג) סעיף א וש"נ.

יד) ברייתא שם. רמב"ם שם.

טו) רש"י שם ד"ה אבל.

טז) רבי יהודה במשנה כ, רע"א. טור. רבנו ירוחם ני"ב ח"ג (סח, א). שו"ע ס"ב.

יז) רש"י שם ד"ה ר' יהודה. טור ושו"ע שם.

יח) משמעות הרמב"ם שם הי"ט ואילך. מ"מ שם ה"כ וב"י ד"ה ומ"ש ובפחמין בדעת הרמב"ם.

יט) ראה רמב"ם הל' ממרים פ"א ה"ה.

כ) ברייתא כ, רע"ב. טור ושו"ע ס"ג.

כא) שו"ע שם. וראה לשון הרמב"ם סופ"ג וטור.

כב) רב [כה]נא שם, לגירסת הרי"ף (ח, ב) והרמב"ם פ"ג הכ"א. דעה הא' בשו"ע שם. וראה קו"א.

כג) רש"י שם ע"א ד"ה נתנן.