רנח מותר להשים בערב שבת דבר קר על דברא חמה ובו סעיף אחד:

א

א מותר <(א)> להטמיןב מבעוד יום בין תבשיל חם בין תבשיל קר על גבי קדרה רותחת ואין זה כמטמין על גבי דבר המוסיף הבלג שאסור אפילו מבעוד יוםד לפי שאין הקדרה הרותחת נקרא מוסיף הבל שהרי חומה הולך ומתמעטה:


א) כנראה צ"ל: קדרה. וכ"ה בשו"ע ובלבוש.

ב) היינו שהיא טמונה בדבר שאינו מוסיף הבל ע"ג קדרה רותחת (ראה קו"א).

ג) טור ושו"ע ס"א.

ד) כדלעיל סי' רנז ס"י.

ה) ב"י סוף הסי'. לבוש סוף ס"א. ט"ז סק"א. וכדלעיל סי' רנז ס"י (לגבי חום הכירה). וראה קו"א. וראה מהדו"ב לסי' רנט שהאריך לבאר הטעם שאין זה כמטמין, לשיטות הפוסקים בכמה אופנים.