רס דיני הכנסת שבת ובו ה' סעיפים:

א

א מצוה לרחוץא כל גופוב לכתחלה בערב שבת בחמין מפני כבוד השבת ואם אי אפשר לו ירחץ פניו ידיו ורגליוג בחמין ומכל מקום אין רחיצה זו חובה גמורהד אלא המקיימה מקבל עליה שכר ושאינו מקיימה אינו נענש עליהה ומצוה לחוף הראשו ולגלח הצפרניםז בכל ערב שבת.

ואם היו שערות ראשו גדולות מצוה לגלחןח שלא יכנס לשבת כשהוא מנוולט ומצוה מן המובחר לגלח בערב שבת ממש ולא קודם לכן כדי שיהא ניכר שעושה לכבוד השבתי ואם אין לו פנאי בערב שבת מחמת טורח צרכי שבת יגלח ביום ה' שכל מה שאפשר לקרב הגילוח ליום השבת יש לו לקרב כדי שיהא ניכר שעושה בשביל כבודויא.

ונוהגין בקצת מקומות שלא להסתפר בראש חודש אפילו חל בערב שבתיב מפני חשש סכנהיג כי כן הזהיר רבינו יהודה החסידיד:

ב

ב יש נזהרין שלא לקצוץ צפרני הידים והרגלים ביום אחד מפני חשש סכנהטו ויש נזהרין שלא לקוץ אלא בערב שבת או בערב יו"טטז וקוצצין מן הרגלים ביום ה' ומן הידים בערב שבת אבל בשאר הימים אין קוצצין כלליז מטעם הידוע להםיח ויש מקפידים שלא ליטול צפרנים ביום ה'יט מפני (א) שהצפרנים מתחילין לחזור ולצמוח ביום ג' לגילוחן ואינם רוצים שיהיה זה בשבתכ:

ג

ג יש מקפידים שלא ליטול הצפרנים כסדרן אצבע אחר אצבע הסמוכה להכא מפני שקשה לשכחה ולקבור בנים ולעניותכב אלא מפסיקים בין אצבע לאצבע באצבע אחרת שאינה סמוכה לה ומתחילין ליטול בשמאל בקמיצה דהיינו באצבע רביעית הסמוכה לזרת ובימין באצבע דהיינו אצבע שנייה הסמוכה לגודל ונמצא הסימן לסדרן בדאג"ה בימין ובשמאל דבהג"אכג ויש מלעיגים על זהכד ומכל מקום טוב ליזהר לכתחלהכה:

ד

ד השורף צפרנים חסידכו, קוברן צדיק, זורקן רשע שמא תעבור עליהן אשה עוברה ותפיל ולדהכז אבל מותר לזורקן בבית המדרש וכיוצא בו מקום שאין נשים מצויות לעבור שםכח ואין לחוש שמא יכבדו אותו מקום וישליכו הצפרנים החוצה ותעבור אשה עוברה עליהן לפי שאף אם תעבור עליהן לא יזיקו לה כלום שאינן מזיקות אלא כשהן באותו מקום שזרקן שם כשנטלו מהאצבעות אבל לא כשפינן משם למקום אחרכט:

ה

ה סמוך לחשכהל קודם בין השמשותלא צריך אדם לשאול לאנשי ביתו אם עשרו הפירות הצריכים לשבת שאין מעשרים בשבת ואף במדינות אלו שאין המעשרות נוהגיםלב (ב) טוב שישאל אם הפרישו חלהלג שאין מפרישין חלה בשבת (ואף שחלת חוץ לארץ אוכל והולך ומשייר מעט ואח"כ מפרישהלד מעיקר הדין מכל מקום לכתחלה נוהגים להפרישה קודם אכילהלה שמא ישכח אח"כ ונמצא שאכל טבל למפרעלו) וצריך לשאלם ג"כ אם ערבולז עירובי חצירותלח ועכשיו שנוהגים לערב בערב פסח לכל השנה אין צריך לזהלט וצריך להזהירם קודם בין השמשות שידליקו את הנרמ ויפסקו מלעשות מלאכהמא וכשהוא שואלם ומזהירם על דברים אלו צריך שיאמר בלשון רכהמב כדי שיקבלו ממנומג ולא ימהר להזכירם בעוד היום גדול שלא יפשעו ויאמרו עדיין יש שהותמד ואם אינו בביתו כשמגיע סמוך לחשכה אלא בבית הכנסת או במקום אחר צריך לשלוח שליח לביתו להזכירם על דברים אלומה:


א) רב נחמן בר רבא כה, ב. טור ושו"ע ס"א.

ב) ראב"ן סי' שמג. טור. רמ"א ס"א. ראה לקמן סי' רסב ס"ה. טבילה במקוה בע"ש - ראה ס' המנהגים חב"ד ע' 25.

ג) ר' יהודה בר' אילעי כה, ב. טור ושו”ע שם.

ד) תוס' שם ד"ה חובה. רא"ש פ"ב סי' יח.

ה) אור זרוע הל' ערב שבת סי' ז. דרכי משה אות א.

ו) כן עשה הלל לא, א. אור זרוע שם. מרדכי שבת רמז רפז. שו"ע ס"א.

ז) רבינו יונה בס' היראה אות שט. ס' חסידים סוס"י נח. כל בו סו"ס לה. הובא בב"י ד"ה כתוב בכל בו. זמנו - ראה אג"ק חי"ח ע' תקס.

ח) דרכי משה שם בשם אור זרוע. וראה ראבי"ה סי' קצז.

ט) מו"ק י[ד], א (לענין מועד). ד"מ שם. וראה גם לקמן סי' תקכט ס"ב.

י) רש"ל בהגהותיו לטור. ב"ח ס"א. מ"א בריש הסימן. וראה מ"מ וציונים.

יא) רש"ל שם. ב"ח שם. ט"ז סק"א.

יב) כנסת הגדולה. עולת שבת סק"א. מ"א בריש הסימן. וראה שבעים תמרים סי' נו. לקו"ש חי"ג ע' 265. חכ"ג ע' 397. קובץ דברי תורה חי"ד ע' לז. העו"ב שמ ע' לו. קיצור הלכות מילואים ע' נד.

יג) עולת שבת שם.

יד) בצוואתו (הוצאת מרגליות) אות מח.

טו) מגיד מישרים (משלי כג, ו). עולת שבת שם. מ"א ריש הסי'. וראה קובץ ד"ת שם.

טז) ראה לקמן סי' תקכט ס"ב.

יז) מגיד מישרים ומ"א שם.

יח) ראה פרי עץ חיים שער לא פ"ג.

יט) רש"ל בהגהותיו לטור. מטה משה סי' תיא בשם ספר הגן ב"ח וט"ז סק"א. מ"א שם.

כ) מטה משה וט"ז ומ"א שם.

כא) המוסר (כלץ) פ"ד סוד ההבדלה. אבודרהם בסופו. רמ"א ס"א.

כב) אבודרהם שם. כנסת הגדולה בהגב"י.

כג) אבודרהם ורמ"א שם. וראה העו"ב תשעט ע' 45. תשפ ע' 50. תתלד ע' 58.

כד) מהר"ם בתשב"ץ סי' תקנז. שער הכוונות (ענין רחיצת פניו) בשם האר"י ז"ל. ט"ז סק"ב. מ"א סק"א.

כה) מ"א שם.

כו) ראה היום יום לט"ז אייר.

כז) נדה יז, א. מו"ק יח, א. מ"א ריש הסי'.

כח) כהא דר' יוחנן מו"ק שם.

כט) מו"ק שם.

ל) משנה שבת לד, א. טור ושו”ע ס"ב.

לא) אליה רבה ס"ק יא. וראה ב"ח סוף הסי'.

לב) טור ורמ"א ס"ב.

לג) מהר"ם הובא בטור. שו"ע שם.

לד) ביצה ט, א. טור ושו"ע יו"ד סי' שכג. וכדלקמן סי' רסא ס"ב. סי' תמד סי"ב. סי' תנז ס"ט. סי' תקו ס"ו.

לה) כדלקמן סי' תנז סי"ב.

לו) ראה קונטרס אחרון ס"ק ב.

לז) משנה שם. טור ושו"ע שם.

לח) טור. מ"א סק"ג. ט"ז סי' רסא סק"ב.

לט) ב"ח ס"ב. עולת שבת ס"ק ב. וכדלקמן סי' שסח ס"ד.

מ) משנה שם. טור ושו”ע שם.

מא) מ"א סק"ג.

מב) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

מג) גמרא שם. ב"י ד"ה ומ"ש בנחת.

מד) רש"י שם במשנה ד"ה עם חשיכה.

מה) משמעות הב"י סי' ער. וראה גם לקמן סי' רסג ס"ו.