רסב לקדש השבת בשולחן ערוך ובכסות נקייה ובו ה' סעיפים:

א

א צריך אדם לסדר שלחנו בערב שבתא ללילי שבתב ויציע המטותג שיושבים עליהםד ויתקן כל עניני הבית שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת שזהו כבוד השבתה ונוהגין שהשלחן הוא ערוך במפה כל יום השבת לכבוד השבתו ואין לשנותז ויש נוהגין להיות ב' מפות על השלחן מלבד העליונה שעל הלחםח משום שכשמנערין הפתט נמצא השלחן מגולהי:

ב

ב טוב לפנות קורי עכביש מהבית מבעוד יוםיא לנקות את הבית לכבוד שבת (א) וטוב ליזהר בסעודת הלילה שלא לזרוק דבר בבית חוץ לשלחן אם אין דרכו לכבד הבית בדבר המותריב (עיין סי' של"זיג) אחר סעודה זו שלא ינוול את הבית אלא יזרוק על המפה שעל השלחן ואח"כ ינערה חוץ לבית וכן בסעודת שחרית אם אינו מכבדו אח"כ:

ג

ג חייב כל אדם להשתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבתיד כפי יכולתו שצריך לכבד השבת בכסות נקיה כמו שנתבאר בסי' רמ"בטו ובדברי קבלהטז נאמריז וכבדתו מעשות דרכיך ודרשו חכמיםיח וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול שיחליפנו באחר (שהוא נאה ממנויט) שהמלבוש נקרא כבודכ שהוא מכבד את האדםכא כשבא למקום שאין מכירים אותו ורואים אותו לבוש בגדי חמודות אזי הם מכבדים אותו ואם אי אפשר לו להחליף לפחות ישלשל בגדיוכב כלפי מטה שיראו ארוכים והוא מדת עשירים היושבים בביתם ואינם צריכים לסלק בגדיהם מן הארץ בשביל מלאכה וכבוד שבת הואכג ומי שאפשר לו טוב שיהיה לו גם טלית אחרכד.

ויש אנשי מעשה מדקדקים שלא ללבוש בשבת מכל מה שלבש בחולכה אפילו אזור ומכנסים וחלוק וטוב לילך בקצת בגדי שבת כל היום עד אחר הבדלה במוצאי שבתכו:

ד

ד ילבש בגדים הנאים וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלךכז וכיוצא לקראת חתן וכלהכח כמו שהיו עושים גדולי החכמים שהיו מתעטפים בבגדים נאים ואומרים באו ונצא לקראת שבת המלכהכט והיו אומרים בואי כלה בואי כלהל ובקצת מקומות נוהגים לצאת מבית הכנסת לחצר ולומר כןלא ויש נוהגין לצאת השדהלב:

ה

ה וטוב ללבוש בגדי שבת מיד אחר שרחץ עצמו לכן טוב לרחוץ סמוך לערב וללבוש בגדי שבת מידלג כדי שילבוש אותם סמוך לכניסת השבת ויהיה ניכר שבשביל כבוד השבת הוא לובשם:


א) ר' אלעזר שבת קיט, ב. רמב"ם פ"ל ה"ה. טור ושו"ע ס"א. וראה גם לקמן סי' רעא סי"ז.

ב) רש"י שם ד"ה יסדר.

ג) טור ושו"ע שם. וראה גם לקמן סי' רפט ס"א.

ד) פרישה ס"ק א. מ"א ס"ק א. וראה לקמן סי' שב סוף ס"י, שטוב להציע מערב שבת גם המטות שישנים עליהם בשבת.

ה) ראה לקו"ש חט"ו ע' 528 הערה ד"ה נר. שלחן המלך ע' קפא. מ”מ וציונים.

ו) מרדכי רמז תח. טור רס"י רפט. דרכי משה ס"ק א. רמ"א ס"א.

ז) רמ"א ס"א.

ח) דלקמן סי' רעא סי"ז.

ט) בקונטרס השלחן הגיה: המפה.

י) רש"ל. מטה משה סי' תעב. מ"א סק"א.

יא) תוצאות חיים הוא קיצור ראשית חכמה אות צ. של"ה (עמק הברכה) ריש מסכת שבת (קל, ב). עולת שבת סי' רנ. מ"א ריש הסי'.

יב) דרכי משה. מ"א סק"א.

יג) סעיף ב.

יד) טור ושו”ע ס"ב. וראה לקמן סי' שא סי"ד טעם נוסף לבגדים מיוחדים בשבת.

טו) סעיף א.

טז) ראה לעיל שם ב' דיעות אם עיקרן מן התורה.

יז) ישעי' נח, יג. וראה קונ' נרות שבת קודש ח"א הע' 12.

יח) שבת קיג, א.

יט) ראה לקמן סי' תקכט סוף ס"ז. וראה תורת מנחם ח"ב ע' 53. התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 304 (אודות המנהג ללבוש בגד העליון ממשי).

כ) רבי יוחנן שם.

כא) רש"י שם ד"ה מכבדותי.

כב) רב הונא שם. טור ושו"ע שם.

כג) רש"י שם ד"ה ישלשל. רמ"א ס"א. רמב"ם פ"ה מהל' דעות ה"ט.

כד) יש נוחלין ריש הזהרות שבת הובא במ"א סק"ב. וראה לקמן סי' ש ס"ד.

כה) מ"א שם בשם כתבי האר"י ז"ל. פרי עץ חיים שער יח פ"ד. שער הכוונות ענין רחיצת פיו בע"ש. וראה תהלה לדוד ס"ב. קיצור הלכות משו"ע אדה"ז מילואים ע' נז. חקרי מנהגים ע' קמד.

כו) אגודה סי' קמג. מ"א שם. וראה חקרי מנהגים ע' קמב ואילך.

כז) רש"י ב"ק לב, רע"ב.

כח) טור ושו”ע ס"ג.

כט) ר' חנינא שבת קיט, א. רש"י שם ד"ה מתעטף. טור ושו”ע ס"ג.

ל) ר' ינאי שם. וראה מ”מ וציונים.

לא) סדר היום (סדר קבלת שבת). כנסת הגדולה. הובא במ"א סק"ג.

לב) מ"א שם בשם האר"י ז"ל. פרי עץ חיים שער יח פ"ו. שער הכונות (ענין קבלת שבת דרוש א). והמנהג לומר זאת בסוף הפיוט לכה דודי, ובעת אמירתו מסתובבים (דרך שמאל) כלפי מערב. ומנהג חב"ד לשוח בעת אמירת בואי כלה, הא' לימין והב' לשמאל, והג' (אומרים בלחש, ושוחין) לאמצע כשפניו למזרח (ס' המנהגים – חב"ד ע' 26. וראה שער הכולל פי"ז ס"ק ז).

לג) שלטי גבורים על מרדכי סוף רמז רפו. רמ"א ס"ג.