ער לומר משנת במה מדליקין ובו ב' סעיפים:

א

א נוהגים לומר פרק במה מדליקין לפי שיש בו דין הדלקה והג' דבריםא שצריך לומר עם חשכהב והספרדים אומרים אותו קודם תפלת ערביתג כדי שע"י קריאת פרק זה יזכור הג' דברים שצריך אדם לומר ויזהיר עליהם וגם כדי שידעו במה מדליקין ובמה אין מדליקין ויזהרו לעשות כן אבל אחר תפלת ערבית מה תועלת שיזכור הלא אין בידו לתקן מעתהד אבל במדינות אלו אין חוששים לזהה אלא אומרים אותו אחר התפילה כדי שמי שאיחר לבא לבית הכנסת יסיים תפלתו בעוד שהצבור אומרים אותו ולכן אין נוהגין לאמרו בשבת של חול המועד שאז אין מתאחרין כל כך לפי שאין עושים מלאכה כל כךו וכל שכן ביו"ט שחל להיות בערב שבתז וכן ביו"ט שחל בשבת אין נוהגין לאמרוח כדי למהר בשמחת יו"ט:

ב

ב במקומות שמקדשים בבית הכנסתט יש לקדש קודם אמירת במה מדליקיןי לפי שיש להקדים קדושת היום בכל מה שאפשריא:


א) סדר רב עמרם גאון. טור ושו”ע ס"א. ובסידור רבינו אינו. וראה פסקי הסידור אות קכט.

ב) כדלעיל סי' רס ס"ה.

ג) ב"י ריש הסי'. שו"ע שם.

ד) ב"י שם.

ה) מ"א סק"א.

ו) מנהגי מהר"א קלויזנער סי' מז הגה א. הובא במ"א שם.

ז) שעצם הדין מבואר גם בשבלי הלקט סוס"י סו. טור ושו”ע ס"ב.

ח) שעצם הדין מבואר גם במנהגים (טירנא) סדר ערבית של שבת. הובא במהרי"ל תפלת סוכות סי' י.

ט) כדלעיל סי' רסט ס"ב.

י) סדר רב עמרם גאון.

יא) ב"ח בסוף הסי'. הובא במ"א. וראה גם לקמן סי' תפט סכ"ו.