רפ דין תשמיש המטה ובו ג' סעיפים:

א

א תשמיש המטה מתענוגי שבת הואא לפיכך עונת תלמידי חכמים הבריאיםב שהיא פעם אחת בשבועג קבעוה מליל שבת לליל שבתד כמו שנתבאר בסי' ר"מה:

ב

ב מתקנת עזרא לאכול שוםו או שאר דברים המרבים זרעז בערב שבתח או בליל שבתט בשביל קיום העונהי וצריך ליזהר שלא לבטל העונהיא שלא יעבור על לא תעשה של תורהיב אלא אם כן האשה מוחלת ואעפ"כ טוב לקיימה כמו שנתבאר שםיג:

ג

ג מותר לבעול בתולה לכתחלה בשבתיד ואין בזה איסור משום הצערטו שיש לה בשבת בבעילה ראשונה וגם אין איסור משום חובלטז במה שמוציא דם לפי שדם הבתולים אינו מובלע בכותלי בית הרחם אלא כנוס הוא שםיז כמופקד ומוצנע בתוך הכלייח וזה אינו אלא כפותח הכלי שיצא הדם מתוכויט וגם אין איסור במה שעשה פתח בגוף האשה לפי שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופהכ שאין צריך לפתח זה כלל שיהא פתוח לפי שהבתולה נוחה לו יותר.

ואף להאומריםכא שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה מכל מקום זה מקלקל הוא שהבתולה חשובה מן הבעולהכב וכל המקלקלים פטוריםכג ואף שלכתחלה אסור מדברי סופרים אף אם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ומקלקל מכל מקום במקום מצוה לא גזרו חכמיםכד ועוד שאיסור לפתוח פתח הוא משום [מ]תקן כלי כמו שיתבאר בסי' שכ"חכה וכשאינו צריך לפתח זה אין זה תיקון כללכו ולא עשה כלוםכז כמו שיתבאר שםכח:


א) רמב"ם פ"ל הי"ד. טור ושו”ע ס"א. וראה גם רש"י כתובות סב, ב ד"ה מע"ש.

ב) טור אה"ע סי' עו בשם הרמ"ה. שו"ע שם ס"ג.

ג) רמב"ם הל' אישות פי"ד ה"א. ר"ן כתובות (כו, רע"א). טור ושו"ע שם ס"ב.

ד) כתובות סב, ב. רמב"ם שם. טור ושו"ע ס"א. וראה לשון הרמב"ם הל' אישות שם. טור ושו"ע אה"ע שם. וראה אג"ק חי"ב ע' שפט. ובליל יו"ט (כשחל בחול) – ראה לעיל סי' קכח סנ"ז. לקמן סי' תרלט ס"ט.

ה) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור ושו"ע שם ס"א.

ו) ב"ק פב, א.

ז) מ"א ריש הסי'. ראה לקמן סי' תרח ס"ח.

ח) ב"ק שם.

ט) יש"ש ב"ק פ"ז סי' מג.

י) ב"ק שם.

יא) טור. לבוש ס"א. ט"ז סק"א. וראה ב"ח ד"ה ויהא. וראה קיצור הלכות סי' רפ הערה 3.

יב) ראה רמב"ם הל' אישות פי"ד ה"ז. שו"ע אה"ע סי' עו סי"א. וראה באה"ט שם סקט"ז.

יג) סי' רמ. ראה שם מ"א סק"א (בשם פע"ח שער ק"ש שעל המטה פי"א). וראה לקמן חו"מ הל' נזקי גו"נ סוף ס"ד.

יד) כתובות ז, א. טור ושו”ע ס"ב, ובאה"ע סי' סג ס"א.

טו) רמב"ם פ"ל הי"ד. טור ושו”ע ס"ב.

טז) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

יז) כתובות ה, ב ורש"י ד"ה מיפקד פקיד (הא').

יח) רש"י קלג, ב ד"ה מהו דתימא.

יט) רש"י כתובות שם. וראה גם לקמן סי' שכח סל"ג.

כ) ראה תוס' ו, ב ד"ה ואם להוציא.

כא) כדלעיל סי' רעח ס"ג וש"נ.

כב) גמרא שם ה, ב ורש"י ד"ה ואת"ל. ב"ח וט"ז ס"ב.

כג) משנה קה, רע"ב.

כד) תוס' כתובות שם ד"ה אם.

כה) סל"ב וש"נ.

כו) ראה רש"י קז, א ד"ה פטור. וראה מ”מ וציונים. יגדיל תורה (נ. י.) חכ"ב ע' תרב.

כז) ראה מ"מ פי"ב ה"ב.

כח) וש"נ עוד. וראה שם: אלא שיש לגזור שמא יתכוין לפתח ומשום צערו לא גזרו (משא"כ כאן בבתולה).