רפא דיני זמירות ביום השבת ובו ה' סעיפים:

א

א בשבת צריך להקדים לבא לבית הכנסתא יותר מביו"טב כמ"ש בסי' תקכ"טג ומכל מקום נוהגים לאחר יותר מבחולד משום השינה שהיא עונג שבתה ומכל מקום צריך ליזהר מאד שלא לעבור זמן קריאת שמע ותפלהו אבל בימי החורף שהלילות ארוכים יכולים להקדים כמו בחולז:

ב

ב ונוהגים להרבות בזמירות של שבתח דהיינו שמוסיפים בפסוקי דזמרה למנצח השמים כו'ט ואומרים נשמת אחר שירת היםי ומסיימין בו ישתבחיא ואח"כ מתחילין יוצר אור והכל יודוך ואל אדון ולאל אשר שבתיב ובכל מקום ומקום לפי מנהגויג ומכל מקום אין כל זה חובה אלא רשות ואם רצה אינו אומר כלליד מלבד לאל אשר שבת שאף אם שכח לאומרו בתוך התפלה נכון לאומרו אחר התפלהטו הואיל והוא מדבר בשבח השבתטז ומכל מקום אם נזכר בתוך התפלה אפילו קודם שסיים ברכת יוצר לא יחזור לראש הברכה בשבילו הואיל ואינו אלא מנהג בעלמאיז (והוא הדין שלא יאמר אותו לבדו במקום שנזכר כיון שאינו שייך שםיח):

ג

ג ויש להאריך ולהנעים בניגון הזמירות של שבתיט בשביל כבוד היוםכ ואין למחות בש"ץ שמאריך בהם בניגון אע"פ שהמוחה מתכוין משום בטול תורה ומכל מקום לא יאריך יותר מדאי כדי שיאכלו קודם חצות היוםכא כמו שיתבאר בסי' רפ"חכב:

ד

ד וכל זה בניגון שיש בו נעימה כעין שעושין בפסוקי דזמרה אבל לא כמו המשוררים המאריכים בשיר ומפרידים תיבה מחברתה וכבר הפליגו הקדמונים בגנותםכג (עיין סי' נ"גכד):

ה

ה כשמגיע בנשמת לולך אנחנו מודים לא ישחה שם כמו במודים שאין לשחות אלא במקומות שאמרו חכמיםכה כמו שנתבאר בסי' קי"גכו:


א) טור ולבוש.

ב) מ"א סק"א.

ג) ס"ח. וראה שם ס"ט.

ד) מרדכי רמז שצח. רמ"א.

ה) מהרי"ל מנהגים סי' לז. לבוש. ב"ח סוד"ה ומסדרין. מ"א סוף סק"ב. וראה לקמן סי' רצ ס"ב לענין שינת צהריים.

ו) ראה מ"א סק"א. וראה גם לקמן סי' תקכט סוף ס"ט.

ז) מ"א סוף סק"ב.

ח) טור ורמ"א.

ט) אור זרוע הל' שבת סי' מב אות ד. דרכי משה סק"א. לבוש.

י) תוס' פסחים קיח, א ד"ה רבי יוחנן. אור זרוע שם. טור ולבוש.

יא) טור ולבוש.

יב) טור ולבוש.

יג) רמ"א.

יד) מ"א סק"ג. וראה שער הכולל פ"כ סק"ג.

טו) מ"א שם בדעת האור זרוע שבד"מ ורמ"א. וראה תהלה לדוד סק"א. הערות בשו"ע אדמוה"ז ע' 184.

טז) ראה אליה רבה ס"ק יב.

יז) מ"א שם.

יח) ראה תהלה לדוד סק"א. בדי השלחן סי' פג סק"ה. וראה לקמן סי' תקפב ס"ו.

יט) אור זרוע שם סי' מב אות ו. רמ"א.

כ) ראה לקמן סי' תקכט סוף ס"י.

כא) רמ"א מאור זרוע שם.

כב) סעיף א.

כג) מ"א סק"ד.

כד) ראה שם סי"ד. סי' נו סוף ס"ו.

כה) רבינו יונה סופ"ה דברכות (כד, א) ד"ה הכורע. שו"ע ס"א.

כו) סעיף ג.