רפג למה אין מוציאין שני ספרי תורות בשבת ובו סעיף אחד:

א

א אף שתקנו הגאוניםא להוציא לכל יו"ט ספר שני לקרות בפרשת המוספים בשבת לא תקנו כן מפני שבפרשת מוסף השבת אין בה אלא ב' פסוקים בלבדב ואין קורין בתורה פחות מג' פסוקיםג כמו שנתבאר בסי' קל"זד ועוד לפי שצריך להפטיר בנביא בכל שבת מענין הפרשהה שקרא ממנה המפטיר ואם יקרא במוסף שבת יצטרך להפטיר מענין שבת ויהיו כל ההפטרות של כל השנה בענין אחדו משא"כ כשקורא בפרשת השבוע יפטיר בכל שבת מענין אותה הפרשהז:


א) ראה לקמן סי' תפח ס"ו וש"נ. לעיל סי' רפב סי"ג.

ב) תוס' מגילה כג, א ד"ה כיון. רא"ש שם פ"ג סי' ה. ר"ן (י, ב) ד"ה ומדאמרינן. טור ושו”ע.

ג) מגילה כב, א. רמב"ם הל' תפלה פי"ב ה"ג.

ד) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טור שו"ע שם ס"ב.

ה) כדלקמן סי' רפד ס"א.

ו) תוס' שם. ב"י. לבוש.

ז) ראה ר"ן שם.